Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1687, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 16.05.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Folattilskudd til eldre

Dato for henvendelse: 16.05.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1687, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en kvinne i 90-årene med blant annet kreft i livmoren. Hun har generelt lite ønske om behandling, og flere legemidler er seponert den siste tiden. En prøve har vist lavt nivå av folat på 12,5 nmol/l. Lege spør om rasjonale for å gi tilskudd av folat til eldre mennesker. Finnes det noen retningslinjer for dette?

SVAR: Generelt om folat og folatmangel
Voksne trenger vanligvis ca. 100-300 µg folsyre daglig, og dette dekkes vanligvis av normalt sammensatt kost. Ensidig kosthold, spesielt i kombinasjon med alkoholmisbruk, resulterer imidlertid lett i folatmangel. Redusert serumkonsentrasjon kan også forekomme ved bruk av folatantagonister, antiepileptika og barbiturater samt ved tilstander der det er økt forbruk av folat (eks. graviditet, leukemi og hemolytiske anemier). Lav serumkonsentrasjon kan også skyldes et tilfeldig lavt inntak gjennom kosten en periode uten at reell folatmangel foreligger. Kroppens folatdepot blir gjerne tømt etter 3-4 måneder dersom tilførselen reduseres sterkt. Folatmangel gir megaloblastanemi, og nevropsykiatriske forstyrrelser kan forekomme. Nedre referanseområdet for s-folat varierer mellom 7 og 10 nmol/l avhengig av hvilket laboratorium som har analysert prøven er analysert (1,2).

Laboratoriediagnostikk
S-folat er den anbefalte analysen ved utredning av folatstatus (1). Imidlertid er folatnivået i blod og serum noe ustabilt og folatnivået vil øke like etter inntak av folat, hvilket er svakheter ved denne testen. Videre analyser med tanke på folatmangel (eller kobalaminmangel) er metylmalonsyre og homocystein i serum. Folatmangel vil ofte gi en moderat stigning i homocysteinnivået, men vil ikke ha noen effekt på metylmalonsyre. Ved kobalaminmangel vil metylmalonsyre være økt (3). For mer biokjemiske detaljer henvises det til referanse 3.

Det er viktig å utrede en pasient med lave folatverdier eller megaloblastanemi for vitamin B12-mangel da folsyretilskudd kan forsinke diagnostiseringen av tilstanden. Ubehandlet vitamin B12-mangel kan føre til irreversibel nevrologisk skade (4).

Folsyretilskudd og mulige effekter og bivirkninger
Det er ikke funnet nasjonale retningslinjer vedrørende lave folatverdier og eventuell substitusjon hos eldre. Ved søk finnes det imidlertid publiserte metaanalyser vedrørende folsyretilskudd til eldre i forbindelse med kognisjon og kreft.

I 2008 ble det gjort en Cochranestudie på folsyretilskudd (med eller uten vitamin B12-substitusjon) til friske eller kognitivt svekket, eldre mennesker. Det ble konkludert med at de få studiene som er gjort gir ingen holdepunkter for at tilskudd har noen god effekt på kognisjon (4).

Det har vært reist spørsmål om effekten av folsyre, både i positiv og negativ forstand, i forbindelse med utviklingen av kreftsykdom. Dyreeksperiementelle studier har vist at folatmangel fremmer karsinogenese, men at folsyretilskudd motvirker dette. Imidlertid fremmer tilskudd veksten av etablerte kreftceller (2). Kunnskapssenteret har utarbeidet en rapport der det ses på kreftrisiko ved bruk av folsyretilskudd. Det ble gjort en metaanalyse av ti randomiserte kontrollerte studier med hovedsakelig eldre menn med hjertesykdom. Det ble funnet en grensesignifikant økt forekomst av kreft totalt og signifikant økt forekomst av prostatakreft (5).

Konklusjon
Det er ikke funnet nasjonale retningslinjer vedrørende lave folatverdier og eventuell substitusjon hos eldre. Folatmangel kan manifestere seg som megaloblastanemi, og nevropsykiatriske forstyrrelser kan forekomme. Det er ingen holdepunkter for at folsyretilskudd har noen god effekt på kognisjon. Det er funnet en grensesignifikant økt forekomst av kreft totalt og signifikant økt forekomst av prostatakreft ved bruk av folsyretilskudd. Folsyretilskudd bør således kun gi på individuelle indikasjoner etter utredning av folatstatus, og etter at prøver er tatt med tanke på samtidig vitamin B12-mangel. I det aktuelle tilfellet er det ikke opplyst om pasienten har symptomer eller andre funn som tyder på folatmangel. Dette vil i så fall ha betydning for vurdering av om folsyretilskudd bør gis eller ikke.

Referanser
  1. 1. Laboratoriemedisinske undersøkelser ved Oslo-sykehusene - Medisinsk biokjemi. S-Folat. http://www.uus.no/labus/ (15. mai 2012).
  2. 2. Fagområdet medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital. Analyser og undersøkelser. S-Folat. http://www.helse-midt.no/ftp/stolav/labhandboker/Medisinsk_biokjemi/ambbok.html (16. mai 2012).
  3. 3. Ueland PM, Schneede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalamin- og folatmangel og homocysteinuri. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128(6): 690-3.
  4. 4. Malouf R, Evans JG. Folic acid with or without vitamin B12 for the prevention and treatment of healthy elderly and demented people. Cochrane Database Syst Rev 2008;(4):CD004514.
  5. 5. Kunnskapssenteret. Kreftrisiko ved folsyretilskudd. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 25-2011. http://www.kunnskapssenteret.no/ (16. mai 2012).