Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2924, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 29.05.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og von Willebrands sykdom

Dato for henvendelse: 29.05.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2924, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Psykiater vurderer å starte behandling med en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) hos tenåring med von Willebrands sykdom. Han lurer imidlertid på om slik behandling kan bidra til økt blødningsrisiko for pasienten og spør om det er tilrådelig å behandle med SSRI ved von Willebrands sykdom.

SVAR: Pasienter med von Willebrands sykdom har økt blødningstendens pga. defekt i koagulasjonssystemet. Dette gir seg først og fremst utslag i blødninger fra slimhinner og petekkier. Sykdommen er i de fleste tilfeller mild, men fører i sjeldne tilfeller til mer alvorlige blødninger (1).

Serotonin fremmer trombocyttaggregasjon og serotoninreopptakshemmere kan derfor bidra til økt blødningstendens. RELIS har tidligere besvart spørsmål om de ulike antidepressivas potensiale for hemming av serotonin (2). Grad av affinitet er imidlertid et relativt begrep avhengig av både assay som brukes, dose, selektivitet og hvorvidt metabolitter er aktive eller ikke (3-5). Vi har i vår utredning (2) kopiert inndelingen Meijer og medarbeidere har laget (3). Den inneholder ikke nødvendigvis alle antidepressiva på det norske markedet.

Vi kan ikke se at selektive serotoninreopptakshemmere nødvendigvis er kontraindisert hos personer med von Willebrands sykdom. Alvorlighetsgraden av tilstanden bør inngå i vurderingen av valg. Et nærmest rent noradrenergt antidepressivum som bupropion eller mirtazapin kan være å foretrekke. Antidepressiva (SSRI, SNRI) med intermediær hemming som f.eks. citalopram/escitalopram og venlafaksin (SNRI, har doseavhengig serotonineffekt) kan imidlertid også være aktuelle valg.

Pasienten bør i tillegg være oppmerksom på tidlige tegn på blødning eller økt frekvens av blødninger så som neseblødninger, blødninger i tannkjøttet og blå flekker.

Referanser
  1. 1. Rick ME. Treatment of von Willebrand disease. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 02.05.2012)
  2. 2. RELIS database 2008; spm.nr. 2826, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  3. 3. Meijer WE, Heerdink ER et al. Association of risk of abnormal bleeding with degree of serotonin reuptake inhibition by antidepressants. Arch Intern Med 2004; 164: 2367-70.
  4. 4. Halperin D, Reber G. Influence of antidepressants on hemostasis. Dialogues Clin Neurosci 2007; 9(1): 47-59.
  5. 5. Owens MJ, Neal W et al. Neurotransmitter receptor and transporter binding profile of antidepressants and their metabolites. J Pharmacol Exp Ther 1997; 283(3): 1305-22.