Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3279, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 13.09.2013

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valg av antidepressivum til pasient som har fått tinnitus av sertralin

Dato for henvendelse: 13.09.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3279, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Mann ca. 40 år er plaget med alvorlig panikkangst og har hatt god hjelp av Zoloft (sertralin). Han har imidlertid fått tinnitus etter oppstart. Lege ser at tinnitus er nevnt som bivirkning for alle SSRI'er. Remeron (mirtazapin) har ikke tinnitus på bivirkningslisten, men er ikke indisert ved panikkangst. Legen spør om RELIS kan finne ut om det er noen SSRI som gir vesentlig mindre risiko for tinnitus enn sertralin, evt. om det foreligger noen data på bruk av mirtazapin ved panikkangst.

SVAR: RELIS har tidligere utredet tinnitus som bivirkning av antidepressiva (1, vedlagt).

Selv om det synes som antidepressiva kan gi tinnitus som en sjelden bivirkning, er ikke denne legemiddelgruppen nevnt i ulike oversiktsartikler og oppslagsverk (2-6). Legemidler som er nevnt å kunne trigge tinnitus er salisylater, kinin, aminoglykosider og noen cytostatika, spesielt platinabaserte legemidler. UpToDate har likevel i sin tabell over "noen legemidler som kan gi eller forverre tinnitus" nevnt doksepin, sertralin og tricykliske antidepressiva. Hvorvidt hyppighet varierer mellom ulike antidepressiva er også usikkert siden både rapportering og kvalitet på denne, forbruk og hvor lenge legemidlet har vært på markedet kan spille inn. Flere antidepressiva har dessuten vært forsøkt i behandling av tinnitus, så langt uten dokumentert effekt (7,8).

Tinnitus kan forekomme som en del av sykdomsbildet for flere otologiske sykdommer, inkludert otosklerose, Menières sykdom og vestibulær schwannoma. Tinnitus har også flere komorbiditeter, spesielt angst, depresjon og dysfunksjon i temporomandibulært ledd (2,3). At sykdommer som behandles med antidepressiva også kan være årsak til tinnitus, gjør at kvaliteten på bivirkningsrapporter og den medisinske utredningen av tinnitus blir en utfordring når årsakssammenhengen skal utredes.

Det kan være mange årsaker til at en person får tinnitus og flere av disse er uavklart, inkludert en eventuell mekanisme for antidepressivaindusert tinnitus. Hvis serotonin er en mulig årsak, vil det i så fall favorisere mindre serotonerge antidepressiva, men vedlagte utredning på bupropion viser at det ikke er så enkelt (1,9).

Mirtazapin og panikkangst
Det er riktig at Remeron/mirtazapin ikke har tinnitus nevnt som bivirkning hverken i Norge eller i USA (10,11). Det kan derfor synes å være verdt å forsøke, dersom det har effekt på pasientens panikkangst. Vi har gjort et PubMed-søk på "mirtazapine panic disorder" og får kun få treff. En ny meta-analyse av Andrisano og medarbeidere konkluderer med at det, i økende grad av effektivitet, var citalopram, sertralin, paroksetin, fluoksetin og venlafaksin som hadde effekt på panikksymptomer. For generelle angstsymptomer var rekkefølgen paroksetin, fluoksetin, fluvoksamin, citalopram, venlafaksin og mirtazapin. Her kom altså mirtazapin best ut på generelt angstnivå, altså symptomer som bekymringer, søvnløshet og muskelspenninger, muligens pga. stoffets sedative egenskaper. Forfatterne understreker imidlertid at ikke alle studiene som inngår har god kvalitet og dermed er flere studier nødvendig (12). Utover det har vi kun funnet en eldre studie fra Brasil som mener mirtazapin har egenskaper som tilsier at det er interessant i behandling av panikklidelse (13). Hittil er det ikke publisert noen placebokontrollert studie på mirtazapin og panikkangst. Med dagens kunnskap er det altså usikkert om mirtazapin vil ha effekt på panikkangst, men det kan heller ikke utelukkes (12).

KONKLUSJON
Det kan ikke gis noe godt dokumentert svar på om det er vesentlige forskjeller i ulike antidepressivas potensiale for å kunne gi tinnitus da ulikheter i frekvens oppgitt i preparatomtaler ikke nødvendigvis er sammenlignbare og virkemekanismen er ikke avklart. Mirtazapin har ikke tinnitus som bivirkning og kan være et aktuelt alternativ. Med dagens kunnskap er det usikkert om mirtazapin vil ha effekt på panikkangst, men det kan heller ikke utelukkes.

Referanser
 1. 1. RELIS database 2012; spm.nr. 2828, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
 2. 2. Baguley D, McFerran D, Hall D. Tinnitus. Lancet 2013 Jul 1. pii: S0140-6736(13)60142-7 [Epub ahead of print].
 3. 3. Langguth B, Kreuzer PM et al. Tinnitus: causes and clinical management. Lancet Neurol 2013; 12: 920-30.
 4. 4. Dinces EA. Tinnitus. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 04.04.2013).
 5. 5. Aronson JK, editor. Meylers side effects of Psychiatric Drugs 2009.
 6. 6. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed..
 7. 7. Baldo P, Doree C et al. Antidepressants for patients with tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2012 Sep 12;9:CD003853. doi:10.1002/14651858.CD003853.pub3.
 8. 8. Clewes J. A case report of onset of tinnitus following discontinuation of antidepressant and a review of the literature. Prim Care Compaion CNS Disord 2012; 14(1): doi:10.4088/pcc.11br01218.
 9. 9. Robinson SK, Viirre ES, Stein MB. Antidepressant therapy in tinnitus. Hear Res 2007; 226: 221-31.
 10. 10. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Remeron. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 03.06.2013).
 11. 11. Micromedex® 2.0 (electronic version). Mirtazapine (Drugdex System). http://www.micromedexsolutions.com/ (12.09.2013).
 12. 12. Andrisano C, Chiesa A, Seretti A. Newer antidepressants and panic disorder: a meta-analysis. Int Clin Psychopharmacol 2013; 28(1): 33-45.
 13. 13. Ribeiro L, Busnella JV et al. Mirtazapine versus fluoxetine in the treatment of panic disorder. Braz J Med Biol Res 2001; 34(10): 1303-7. abstract.