Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 3820, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 30.01.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Magnesium og fare for overdosering

Dato for henvendelse: 30.01.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 3820, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om fare for overdosering med magnesium. Det kan f.eks. gjelde en pasient som har hatt hypomagnesemi og blir stående på 120 mg magnesium tre ganger daglig over tid. Hvor ofte bør det tas serumkonsentrasjonsmålinger?

SVAR: Utskillelse av magnesium er direkte relatert til plasmakonsentrasjonen og nyrefunksjonen (1). Overskudd vil skilles ut via nyrene (2). En kilde angir at oral behandling med magnesium er trygt i doser under 350 mg/dag (3). Ved overdosering ses gastrointestinale bivirkninger som løs avføring og diare (2,3). S-magnesium over ca. 2,5 mmol/L kan forlenge atrioventrikulær ledningstid, og konsentrasjoner over ca. 7 mmol/L kan medføre hjerte- og/eller respirasjonsstans (4). Det er større risiko for magnesiumtoksistet ved parenteral administrasjon av magnesium enn ved oral dosering (5).

Hyppighet av serumkonsentrasjonsmålinger av magnesium må foretas etter en individuell vurdering. Dersom pasienten har hatt hypomagnesemi, vil det være naturlig å foreta kontrollmålinger. Høye verdier av magnesium ses hyppigst ved nyresvikt (4). Andre sjeldne årsaker er hypotyreose, Addisons sykdom, litiumbehandling, melk-alkali syndromet og hyperparatyreoidisme.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Magnesium. http://www.legemiddelhandboka.no/ (30.januar 2014).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Nycoplus Magnesium. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 30. desember 2012).
  3. 3. Natural Medicines Comprehensive Database. Magnesium. http://www.naturaldatabase.com/ (30. januar 2014).
  4. 4. Stakkestad JA, Åsberg A (red). Serum.Magnesium. Brukerhåndbok i klinisk kjemi 2002; 2. utg.: 394-5.
  5. 5. RELIS database 2007; spm.nr. 1864, RELIS Øst. (www.relis.no/database)