Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 5028, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 10.12.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Blødningsfare ved de ulike SSRI?

Dato for henvendelse: 10.12.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 5028, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Tannlege har spørsmål om 82 år gammel kvinne som bruker warfarin på grunn av gjentatte lungeembolier. I tillegg bruker hun paracetamol (usikker dose) inntil 3 ganger daglig grunnet smerter i underekstremitet etter hjerneslag. Hun er deprimert og har angst, hun har tidligere hatt god effekt av escitalopram (Cipralex). I forhold til blødningsfare spør tannlegen hvor stor denne er og om det er noen typer antidepressiva som kan gi større blødningsfare enn andre?

SVAR: Escitalopram og blødningsrisiko
Redusert plateaggregasjon kan forekomme ved bruk av escitalopram grunnet redusert serotonininnhold i blodplatene. Dette kan øke blødningsrisikoen og faren for blant annet GI-blødning, neseblødning, hematomer og anemi (1, 2).

Antidepressiva og blødning
SSRI er assosiert med økt risiko for blødning fra øvre GI trakt. Ved vaskulær skade frigjøres normalt serotonin fra platene og utløser vasokonstriksjon og plateaggregasjon. SSRI kan forhindre opptak av serotonin i blodplatene, og følgelig gi redusert serotoninlager i platene. Gjennom en slik mekanisme kan SSRI bidra til å gi økt blødningstendens. Det er også sett i rottemodeller at SSRI kan gi økt surhetsgrad i magesekken og at dette kan gi opphav til ulcerasjon og GI blødning (3). SSRI med sterk grad av hemming av serotoninreopptaket synes å gi noe høyere risiko for blødning. Ved vurdering av de ulike typene antidepressiva har fluoksetin, paroksetin og sertralin sterkest grad av serotoninreopptakshemming. Middels grad av hemming har citalopram, escitalopram, fluvoksamin og venlafaksin. Lav grad av hemming og antatt lavere risiko for blødning har bupropion, mianserin, mirtazapin og moklobemid (4, 5). De sistnevnte er ikke SSRIer, men kan likevel vurderes brukt hos eldre.

Interaksjon warfarin og SSRI
Stort sett alle de nevnte antidepressiver interagerer med warfarin ved å gi økt blødningstendens via påvirkning av blodplatenes aggregasjon. Fluvoksamin gir en kraftigere interaksjon enn de andre ved å øke INR i tillegg til å påvirke blodplatene (6).


Konklusjon
Alle SSRI kan bidra til å gi økt blødningstendens - så antidepressiva med lav grad av hemming av serotoninreopptaket bør vurderes. De legemidlene som gir lav grad av hemming og ikke er SSRIer, kan vurderes. Deretter kan SSRI med middels grad av hemming vurderes, her er citalopram og escitalopram de mest aktuelle. Ved kombinasjon av warfarin og SSRI må pasienten være oppmerksom på økt blødningstendens og ta kontakt med lege dersom dette forekommer. Paracetamol er et godt valg ved smerter, NSAIDs er kontraindusert for denne pasienten.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cipralex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Lest: 10. desember 2014).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2014 database. Escitalopram. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (Lest: 10. desember 2014).
  3. 3. Andrade C, Sandarsh S: Serotonin reuptake inhibitor antidepressants and abnormal bleeding: a review for clinicans and a reconsideration of mecanisms. J Clin Psychiatry. 2010. (71);12:1565-75.
  4. 4. RELIS database 2010; spm.nr.6439. RELIS Vest. (www.relis.no/database).
  5. 5. RELIS database 2013; spm.nr.3389. RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database).
  6. 6. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 10. desember 2014).