Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 64, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 20.01.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Gabapentin sent i svangerskapet for nevropatiske smerter

Dato for henvendelse: 20.01.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 64, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Kvinne, gravid uke 30, har sterke nevropatiske smerter. Lege spør om hun kan få Neurontin (gabapentin), eller eventuelt Tegretol (karbamazepin) eller Lyrica (pregabalin) hvis disse er mer akseptable under svangerskap.

SVAR: Gabapentin
Dyrestudier har vist embryotoksiske effekter av gabapentin. Det foreligger ikke tilstrekkelig data om bruk av gabapentin hos gravide kvinner, men stoffets lave molekylvekt og manglende proteinbinding gjør at overgang til placenta må forventes. Ifølge svensk produsentuavhengig legemiddelinformasjon er spesielle misdannelseseffekter av gabapentin så langt ikke kjent, og det er ikke klarlagt om gabapentin skiller seg fra andre antiepileptika med hensyn til teratogenisitet (1,2). Den samme kilden er også klar på at pga. usikkerhet omkring eventuelle fosterskadelige effekter bør gabapentin ikke brukes for nevropatiske smerter under graviditet (2).

Andre alternativer ved nevropatiske smerter hos gravide
For pregabalin er det enda mindre kunnskap vedrørende bruk under svangerskap. Humandata er nærmest fraværende, og dyrestudier antyder moderat risiko (3). Dette er derfor ikke noe alternativ til gabapentin. Karbamazepin er heller ikke noe egnet alternativ pga. kjent teratogen risiko inkludert økt forekomst av spina bifida, nevralrørsdefekter, kardiovaskulære defekter og leppe-ganespalte. I forhold til bruk sent i svangerskapet er det også diskutert mulige utviklingsmessige forstyrrelser hos eksponerte barn (4).

Tricykliske antidepressiva (TCA) er blant de legemidler som har dokumentert effekt ved nevropatiske smerter (5,6). TCA er gamle legemidler som det etterhvert er lang erfaring med, og eksisterende data gir ikke grunnlag for å mene at trisykliske antidepressiva gir økt risiko for strukturelle misdannelser eller mentale utviklingsforstyrrelser (7). Vi mener derfor at et TCA vil være det mest rasjonelle valget til den aktuelle kvinnen, selv om det har vært rapportert abstinenssymptomer (irritabilitet, tremor, kramper) etter bruk av klomipramin mot slutten av svangerskapet.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 4425, RELIS Sør. (www.relis.no/database).
  2. 2. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Gabapentin. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 01. mars 2009).
  3. 3. RELIS database 2009; spm.nr. 3415, RELIS Øst. (www.relis.no/database).
  4. 4. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 245-52.
  5. 5. The National Guideline Clearinghouse (U.S. Department of Health & Human Services ). EFNS guidelines on pharmacological treatment of neuropathic pain. http://www.guideline.gov/content.aspx?id=10472 (19. januar 2011).
  6. 6. Haanpää ML, Gourlay GK et al. Treatment considerations for patients with neuropathic pain and other medical comorbidities. Mayo Clin Proc. 2010; 85(3 Suppl): S15-25.
  7. 7. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (19. januar 2011).