I løpet av 2015 har RELIS mottatt tre bivirkningsmeldinger der kvinner har fått blodpropper som er vurdert som sannsynlige (to stk.) og mulig (en stk.) bivirkninger av Diane (etinyløstradiol og cyproteron). Blodproppene var alle lungeembolier. Indikasjonen for bruk av Diane var henholdsvis prevensjon og akne, prevensjon og ukjent i det tredje tilfellet. Kvinnene fikk lungeemboli etter alt fra to måneder til flere år etter oppstart av Diane. Alle tre ble friske igjen etter seponering av Diane og behandling av lungeemboliene (1).

Blodpropprisiko ved bruk av kombinasjonspreparater:
Risikoen for venøs tromboembolisme ved bruk av orale prevensjonsmidler korrelerer med mengde østrogen og hvor lenge preparatet brukes. Økt tidsrom for bruk og økt innhold av østrogen høyner risikoen for utvikling av tromber. For P-piller med likt østrogeninnhold er det sett at risikoen for tromboembolisme avhenger av type progestiner (2). Kombinasjonspiller med levonorgestrel (Loette og Microgynon) og noretisteron (Synfase) har lavest risiko for blodpropp ( 2 per 10 000 kvinneår) og bør derfor være førstevalg. Kombinasjonspiller med drospirenon (Yasmin, Yasminelle og Yas) og desogestrel (Marvelon og Mercilon) gir en noe økt risiko for blodpropp (3-4 per 10 000 kvinneår) (3). Riskoen for blodpropp ved bruk av kombinasjonspreparater som inneholder cyproteron (Diane, Feminil og Zyrona) er like stor som ved bruk av drospirenon og desogestrel (4).

Diane gir økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) sammenlignet med ingen bruk. Tromboemboliske tilstander er rapportert som en sjelden (>=1/10000 til <1/1000) bivirkning ved bruk av Diane (5).

Indikasjon og anbefalt brukstid for bruk av Diane og tilsvarende legemidler:
Preparater med innhold av etinyløstradiol og cyproteron (Diane, Feminil og Zyrona) har ikke antikonsepsjon som primær indikasjon. Behandling av moderat til alvorlig akne forbundet med androgen følsomhet er den godkjente indikasjonen for bruk av disse preparatene. De skal først brukes etter at topikal behandling eller systemisk antibiotikabehandling er forsøkt (5). Anbefalt brukstid er maks tre til fire perioder á tre måneder (6).

KONKLUSJON
Tromboserisikoen ved bruk av Diane, Feminil og Zyrona er ansett å være like stor som for de p-pillene som har høyest risiko. De skal kun brukes der det foreligger klar indikasjon, de har ikke indikasjonen antikonsepsjon, og de er kun anbefalt brukt i et begrenset tidsrom.