Barnemark, småmark, eller springmark- ukjært barn har mange navn. Det latinske navnet er Enterobius vermicularis. Barnemark er en vanlig parasitt hos barn i Norge. Infeksjonen er mest utbredt hos barn i 5-8 års alderen. I en norsk undersøkelse ble det funnet at 34 % av barna mellom 6-11 år hadde barnemark. Det er derimot uvanlig at barn under 2 år har barnemark (1).

Infeksjon med barnemark er vanligvis ufarlig og uten symptomer. I den nevnte norske undersøkelsen hadde 97 % av barna med barnemark ingen symptomer, selv om de var smittet (1). Hvis et familiemedlem er smittet, er det anbefalt i flere land å behandle hele husstanden samtidig (2-6), noe som gir behandling mot barnemark et stort omfang i befolkningen. Folkehelseinstituttet angir at pyrvin (Vanquin) og mebendazol (Vermox) kan brukes mot barnemark (2), men de oppgir ikke hvilket legemiddel som bør foretrekkes. Legemidlene er reseptfrie, og kjøpes dermed ofte uten at lege er involvert i behandlingen. National Health Service (NHS) i England har egne råd for gravide, ammende og barn under 2 år (6). Slike særskilte behandlingsråd har vi ikke i Norge. RELIS mottar mange spørsmål om behandling av barnemark hos gravide, ammende og barn under 1 år. Nedenfor gir vi våre råd om behandling av barnemark hos disse pasientgruppene.

Barn under 1 år - lege bør vurdere om barnet skal behandles
Lege bør vurdere om barn under 1 år med barnemark skal behandles med legemidler. Det er kun preparatet Vermox som er tilgjengelig som mikstur, mens Vanquin finnes kun som tabletter (7, 8), som ikke er egnet for små barn. I sjeldne tilfeller er det sett kramper ved bruk av mebendazol hos små barn, og preparatomtalen advarer derfor mot bruk hos barn under 1 år. Hvis markinfeksjonen påvirker barnets trivsel eller matinntak kan det likevel være grunn til å behandle (8). I England gir NHS råd om at lege kan vurdere om barn over 6 måneder skal behandles med mebendazol (6). Folkehelseinstituttet anbefaler at infeksjonsmedisiner kontaktes for å vurdere om barn under 1 år skal behandles med medisiner (2). Vi mener at fastleger i de fleste tilfeller kan vurdere om barn i denne aldersgruppen skal behandles med legemidler mot barnemark.

Gravide kan behandles med både mebendazol og pyrvin
Både mebendazol og pyrvin kan brukes av gravide. Vi mener imidlertid at hvis det er mulig, kan den gravide gjerne vente til hun er i 2. trimester med å behandle barnemarkinfeksjon med legemidler på bakgrunn av noe motstridende informasjon om bruk av mebendazol i første trimester. Anbefalingen er kun ment som et «føre- var prinsipp».

I Norge har pyrvin tradisjonelt sett vært førstevalg til gravide. Selv om vi vurderer at denne behandlingen kan fastholdes, er det faglige grunnlaget for å gi en «førstevalgs» anbefaling relativt tynt. Det finnes lite informasjon om sikkerhet i svangerskapet, fordi pyrvin kun brukes i Skandinavia. Pyrvin tas nesten ikke opp i kroppen, og det er derfor lite sannsynlig at pyrvin vil påvirke fosteret (9).

Datamaterialet er lite, men det ser ikke ut til at bruk av mebendazol i svangerskapet er uheldig for fosteret. Mebendazol tas også i liten grad opp i kroppen til mor. Mebendazol kan brukes i graviditet ved forskjellige markinfeksjoner, inkludert barnemark (9). I England anbefaler ikke NHS behandling med legemidler til gravide for barnemarkinfeksjon, men angir at gravide som er mer enn tre måneder på vei kan kontakte legen sin dersom barnemarkinfeksjonen ikke utryddes ved hjelp av såkalte hygienetiltak (6).

Ammende kan behandles med pyrvin eller mebendazol
Vi mener at både pyrvin og mebendazol kan brukes til ammende ved barnemarkinfeksjon. Også her er imidlertid terapianbefalingene noe ulike. Eksempelvis anbefaler NHS i England vanligvis ikke å behandle ammende for barnemarkinfeksjon (6).

Bakgrunnen for rådet vårt, er at pyrvin tas nesten ikke opp i kroppen til mor. Mebendazol har også lavt opptak fra tarm og høy proteinbinding. Dette gir lav overgang til morsmelk og lavt opptak hos brysternærte barn. Det er derfor usannsynlig at barn som ammes utsettes for betydningsfulle mengder av pyrvin eller mebendazol gjennom morsmelk (9-11).

Bruk av mebendazol ved samtidig amming har i noen få tilfeller vært sett å nedsette morsmelkproduksjonen (10, 11). Det er vanskelig å si om dette skal ha noen betydning for valg av behandling, men kan tas med i vurderingen hos kvinner med redusert melkeproduksjon.

Ikke smittet- ikke behandle
Vi mener at barn under 1 år, gravide og ammende som ikke har påvist barnemark, bør ikke behandles med legemidler selv om andre i familien er smittet. Det faglige grunnlaget for dette rådet er at barn under 1 år, gravide og ammende er grupper som vi for sikkerhets skyld ønsker å være tilbakeholdne med legemiddelbruk til når behandling ikke er påkrevd. Vi mener at hensynet til mulig smittefare fra andre familiemedlemmer ikke kan styre behandlingen av disse gruppene, siden infeksjon med barnemark vanligvis er ufarlig og uten symptomer.