RELIS får ofte spørsmål via tjenesten Trygg Mammamedisin om triptaner kan brukes ved migreneanfall under graviditet og i ammeperioden. Kvinnene som spør er gjerne usikre, flere har fått forskjellige råd og enkelte forteller at de har fått beskjed fra helsepersonell om at triptaner ikke kan brukes. Figur 1 viser eksempler på utsagn i noen av disse spørsmålene. Vi oppsummerer her de viktigste momentene om migrene og bruk av triptaner hos gravide og ammende. Oppsummeringen er basert på referanse 1-12.

Viktig med god behandling
Det er viktig at gravide med migrene blir godt behandlet. Utilstrekkelig behandling kan være uheldig, både for den gravide selv og for fosteret. I ammeperioden kan migrene gjøre det ekstra krevende for kvinnen å ta seg av et lite barn.

Mange blir bedre under svangerskapet
Behovet for migrenebehandling kan forandre seg når en kvinne blir gravid. Bakgrunnen for endringene er hormonforandringene som skjer i svangerskapet. Opp mot 80-90 % av kvinner med migrene opplever gradvis bedring av symptomer i løpet av graviditeten, og noen har ikke migreneanfall i det hele tatt. Mellom 4 og 8 % opplever derimot en forverring av migrenen under svangerskapet. Dessverre vil over halvparten av kvinnene som blir bedre i svangerskapet, innen én måned etter fødselen få tilbake de samme migreneplagene som de hadde før de ble gravide.

Når kan triptaner brukes?
Ikke-medikamentelle tiltak, som å unngå triggere som utløser migreneanfall, skal alltid forsøkes først.  Selv om kvinnen bruker medisiner mot migrene, er det fremdeles viktig å følge de generelle rådene mot migrene.

Gravide og ammende kan bruke triptaner dersom ikke-medikamentelle tiltak og vanlige smertestillende legemidler ikke har tilstrekkelig effekt. Paracetamol er førstevalg både for gravide og ammende. Dersom paracetamol ikke hjelper nok, kan ammende også forsøke legemidler av typen NSAIDs (som ibuprofen). Gravide bør derimot kun bruke NSAIDs dersom legen har vurdert dette spesielt, men NSAIDs skal ikke brukes i tredje trimester.

På samme måte som for alle andre, skal gravide og ammende kun bruke triptaner sporadisk. Ved svært hyppige migreneanfall bør andre behandlingsmuligheter vurderes.

Sumatriptan er førstevalg blant triptanene
Blant triptanene er det mest dokumentasjon for og lengst klinisk erfaring med bruk av sumatriptan hos gravide og ammende. Sumatriptan er derfor førstevalg når kvinnene har behov for å bruke et triptan.

Samlet sett tyder ikke informasjonen som finnes på at sumatriptan (eller andre triptaner) er fosterskadelig, gir økt sjanse for spontanabort, lav fødselsvekt eller for tidlig fødsel. Det er heller ikke vist at sumatriptan medfører andre svangerskapskomplikasjoner. Ut fra enkelte studier er det stilt spørsmål ved om bruk av triptaner under svangerskapet kanskje kan påvirke barnet på lengre sikt, blant annet i form av endret temperament og konsentrasjonsvansker. Det er fremdeles ikke avklart om triptaner kan gi slike effekter. Vi legger derfor ikke stor vekt på dette når vi gir råd til gravide i dag.

Dokumentasjonen som finnes tyder på at sumatriptan i liten grad går over i morsmelk, og det er ikke rapportert om bivirkninger hos barn som ammes. I utgangspunktet mener både vi og andre fagfolk at det ikke er nødvendig å vente noen bestemt tid med å amme etter å ha brukt sumatriptan, selv om dette står i pakningsvedleggene og i Felleskatalogen. Dette betyr altså at kvinnen kan amme igjen når hun føler seg i form til det etter migreneanfallet. Dersom hun likevel ønsker, kan hun utsette ammingen noen få timer for å minimere den allerede lille mengden sumatriptan som barnet får i seg.

Andre triptaner
Selv om sumatriptan i utgangspunktet regnes som førstevalg, må legen i hvert enkelt tilfelle vurdere hva som er den beste behandlingen av migrenen. Legen må da ta hensyn til hvilke medisiner kvinnen tidligere har forsøkt og hatt effekt av. Dersom hun tidligere har hatt god effekt av et annet triptan enn sumatriptan, kan det etter en individuell nytte-/risikovurdering i noen tilfeller være best å fortsette med dette triptanet mens hun er gravid eller ammer.

Eletriptan (f.eks. Relpax) er det eneste av de andre triptanene som det er gjort målinger av i morsmelk. Eletriptan går i svært liten grad over i morsmelk og regnes som trygt ved amming. Vi har likevel mindre klinisk erfaring med eletriptan enn sumatriptan.

Det er ukjent i hvilken grad resten av triptanene går over i morsmelk. Disse medisinene kan likevel brukes hos enkelte kvinner hvis legen vurderer det som riktig. Frovatriptan (f.eks. Migard) bør derimot helst unngås ved amming, særlig når barnet er under tre måneder. Årsaken er at frovatriptan skilles mye saktere ut av kroppen, og dermed også morsmelken, enn de andre triptanene.

Råd til gravide og ammende med migrene

  • Diskuter behandlingsalternativer med lege tidlig, gjerne før du blir gravid
  • Unngå om mulig triggere som utløser migreneanfall
  • Paracetamol (f.eks. Paracet) er førstevalg, men gir ikke alltid god nok effekt
  • Sumatriptan (f.eks. Imigran) er førstevalg ved behov for et triptan
  • Ibuprofen (f.eks. Ibux) og andre NSAIDs skal ikke brukes i 3. trimester

 

Triptaner under graviditet og amming - figur