Den 12. juni 2018 publiserte Statens legemiddelverk den norske bivirkningsrapporten for 2017. Rapporten er utarbeidet av Legemiddelverket og bivirkningssentrene ved Folkehelseinstituttet (behandler vaksinemeldinger) og de fire regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS).

I 2017 mottok Legemiddelverket 3724 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter, en økning på omtrent 11 % fra året før. Antallet bivirkningsmeldinger er høyere enn noen gang tidligere blant annet på grunn av et stadig økende antall bivirkningsmeldinger fra pasienter og pårørende, og nye rapporteringskrav for legemiddelprodusentene.

Færre meldinger fra leger
Kun 891 av bivirkningsmeldingene i 2017 kom direkte fra leger via bivirkningssentrene. Antallet meldinger fra leger fortsetter å synke og er det laveste tallet på 10 år. Antallet meldinger fra andre helsepersonellgrupper er stabilt eller noe økende. Helsepersonell har den beste medisinske forståelsen av pasientens legemiddelbruk og helsetilstand. Med et økende antall nye legemidler på markedet er bivirkningsmeldinger fra leger særlig viktige.

Elektronisk melding av bivirkninger gjennom en felles meldeportal
Legemiddelverket arbeider med elektroniske løsninger som vil gjøre det enklere for helsepersonell å melde. Gjennom prosjektet En vei inn, som ledes av Helsedirektoratet, skal det utvikles en felles meldeportal for uønskede hendelser i helsetjenesten, og elektroniske bivirkningsmeldinger er inkludert i prosjektet.

Les legemiddelverkets omtale av bivirkningsrapporten og last ned hele rapporten her

Melding av bivirkninger til RELIS
Mistanke om nye, uventede og/eller alvorlige bivirkninger er meldepliktig for leger og tannleger. Farmasøyter og andre grupper helsepersonell har per dags dato ikke tilsvarende meldeplikt, men de har rett til å melde.

RELIS oppfordrer spesielt til økt rapportering av mistenkte bivirkninger ved bruk av nye legemidler og legemidler under særlig overvåkning (merket med svart trekant i preparatomtalen), for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Når det tas i bruk nye legemidler på store pasientgrupper, dukker det nesten alltid opp bivirkninger og interaksjoner som ikke er avdekket i de kliniske studiene som ligger til grunn for godkjenningen av legemidlet. Det er derfor ønskelig at leger og annet helsepersonell følger opp disse pasientene og melder ved mistanke om nye eller alvorlige bivirkninger. Dette bidrar til å gjøre behandlingen bedre og tryggere.

RELIS vil understreke viktigheten av at meldingene inneholder utfyllende informasjon om legemiddelbruk, bivirkning(er) og hendelsesforløp (inkludert tidsrelasjon). Dette gir et bedre grunnlag for å lære av bivirkningsmeldingene og for å kunne avdekke mulige bivirkningssignaler, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Meldeskjema og mer informasjon om rapportering av bivirkninger finner du her