Mangel på nifedipin depottabletter
Det er for tiden mangel på Adalat Oros 20 mg depottabletter «Bayer» på grunn av produksjonsproblemer. Normal forsyning er ventet 30.04.2019 (1). I Felleskatalogteksten til Adalat Oros oppgis det at det også er mangel på 30 mg depottabletter (2). Depottabletter med nifedipin brukes i behandling av hypertensjon og angina (3). Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut nifedipin 20 mg depottabletter i utenlandske pakninger. Hvis nifedipin 20 mg depottabletter i utenlandske pakninger ikke kan skaffes, må det vurderes om 30 mg depottabletter kan brukes, eller om det må byttes til annen kalsiumantagonist (1).

Hvilke andre kalsiumantagonister finnes? Kalsiumantagonister hemmer innstrømming av kalsium i myokardceller og i glatte muskelceller i koronararterier og i arterioler. Dette gir henholdsvis nedsatt myokardkontraksjon, nedsatt sinusfrekvens, nedsatt AV-overledning og vasodilatasjon. De minsker også hjertets arbeidsbelastning ved å dilatere arterioler (redusere afterload) og nedsette hjertets frekvens og kontraksjonskraft. Blodtrykksreduksjonen skyldes først og fremst minsket perifer motstand, i mindre grad den nedsatte hjertekontraksjonen, men dette varierer mellom de ulike preparatene (4).

Det finnes tre hovedgrupper av kalsiumantagonister, dihydropyridiner, diltiazem, verapamil. Disse har ulike virkningsprofiler. Dihydropyridinene (nifedipin, amlodipin, felodipin, isradipin, lerkanidipin og nimodipin) er karselektive. Diltiazem har en blandet profil, men virker både på hjerte og blodkar. Verapamil virker primært på hjertet (4).

Ekvivalente doser av dihydropyridinene
Helsemyndighetene i Canada, British Columbia, har utarbeidet en oversikt over ekvivalente doser for noen av mest vanlige dihydropyridinene (Tabell 1). De oppgir at startdoseringen for nifedipin depottabletter vanligvis er 20-30 mg daglig og at vedlikeholdsdosering vanligvis er 30-60 mg daglig. Ved bytte fra 20 mg nifedipin depottabletter oppgir de at 2,5 mg amlodipin eller felodipin daglig er ekvivalente doser. Ved bytte fra 30 mg nifedipin depottabletter angis det at 5 mg amlodipin eller felodipin daglig er ekvivalente doser. Ved overgang fra 60-90 mg nifedipin depottabletter anbefales 10 mg amlodipin eller felodipin (5).

Legemiddel Omtrentlig ekvivalente doser
Nifedipin (depottabletter) 20 mg 30 mg 60-90 mg
Amlodipin 2,5 mg 5 mg 10 mg
Felodipin 2,5 mg 5 mg 10 mg

Tabell 1: Ekvivalente doser av kalsiumantagonistene amlodipin, felodipin og nifedipin (5).


KONKLUSJON
Ved mangel på nifedipin depottabletter kan andre kalsiumantagonister som amlodipin eller felodipin benyttes. Bytte til annen kalsiumantagonist skal på forhånd avklares med lege.