I løpet av fjoråret besvarte vi om lag 3300 legemiddelspørsmål fra helsepersonell, hvorav de fleste gjaldt pasientspesifikke problemstillinger. Vi behandlet også 990 bivirkningsmeldinger. Om lag halvparten av bivirkningsmeldingene ble meldt inn elektronisk. Antall henvendelser og bivirkninger var tilnærmet uendret fra året før. RELIS jobber aktivt sammen med Legemiddelverket for å stimulere helsepersonell til i større grad å melde fra om mistenkte bivirkninger.

Bruken av publikumstjenesten Trygg Mammamedisin øker fortsatt, og i fjor besvarte vi i overkant av 6000 spørsmål fra allmenheten om legemiddelbruk under graviditet og amming. Dette er en økning fra 2018 på 13 %.

Vi har videreført undervisningsmetoden KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter. I løpet av 2019 besøkte vi om lag 170 fastleger med siste del av kampanjen "Diabetes type 2 i allmennpraksis", og nesten 900 med den nye kampanjen "Riktigere bruk av opioider ved langvarige, ikke-maligne smerter".

I løpet av fjoråret arrangerte vi 12 kursdager og holdt 150 undervisningstimer. Vi publiserte 15 fagfellevurderte artikler, hvorav 14 i internasjonale tidsskrift. Vi skrev også om lag 40 artikler som ble publisert i faste spalter i norske fagtidsskrifter og/eller på vår egen hjemmeside. Vi opplever fortsatt en betydelig økning i bruken av nettsidene våre.

Hele årsrapporten kan leses her.