Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1558, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 29.06.2006

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Simvastatin og erythema multiforme

Dato for henvendelse: 29.06.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1558, RELIS Øst

SPØRSMÅL: I det siste har lege hatt tre pasienter ved hudavdeling med erythema multiforme-lignende utslett som har kommet et par dager etter at pasientene har vært i solen. To av pasientene brukte simvastatin (Zocor®), den siste brukte epilepsimedisiner som okskarbazepin (Trileptal®). Legen spør hva som er kjent om erythema multiforme utløst av simvastatin (og eventuelt sol).

SVAR: Av kutane reaksjoner nevnt i preparatomtalen til simvastatin finner vi utslett, kløe og alopeci, som alle er sjeldne (> 1/10.000, < 1/1.000) bivirkninger av preparatet (1). En annen kilde oppgir at fotosensitivitet er sett assosiert med simvastatin. En 66 år gammel mann utviklet fotodermatitt på soleksponerte områder etter behandling med simvastatin (2).

I 1993 ble det publisert en artikkel som beskriver tre pasienter med statin-assosierte hudreaksjoner (3). En mannlig pasient på 60 år utviklet kløende utslett på bryst og armer etterfulgt av avskalling i hårbunn og hårtap etter en måneds bruk av simvastatin (Zocor®). Undersøkelse viste skarpt avgrensede erytematøse skjelldekte områder på thoraks, skuldre og øvre ekstremiteter, i tillegg til erytem og avskalling av hodebunn. Preparatet ble seponert og pasienten ble behandlet med prednisolon 40 mg/dag, topikale steroider og bløtgjørende midler. Utslettet forsvant etter to uker, men pasienten hadde da fortsatt avskalling av hodebunnen (3).

En 64 år gammel mannlig pasient med familiær disposisjon for eksem og allergi ble behandlet med simvastatin (Zocor®) 20 mg/dag i ett år. Han var plaget av kløende utslett de siste seks månedene av behandlingen. Etter doseøkning til dobbel dose ble symptomene værre. Pasienten hadde erythem og lichenifisering av ansikt i tillegg til avskalling og erythem i hodebunn. På truncus, proksimale og distale ekstremiteter hadde pasienten vel-definert erytematøse, skjelldekte, og delvis lichenifiserte områder. Pasienten hadde hyperkeratose og fissurer på håndflater, fotsåler, fingre og hæler. Preparatet ble seponert og pasienten ble behandlet med topikale kortikosteroider, bløtgjørende midler og antralinderivater i hodebunnen. Symptomene forsvant fem uker etter seponering (3).

Den tredje pasienten var en 55 år gammel mann. Han ble behandlet med simvastatin (Zocor®) 20 mg/dag i to uker, deretter pravastatin (Selipram®) 10 mg/dag i to uker. Denne pasienten utviklet også kløende utslett. Kutan undersøkelse viste generalisert xerosis, med erytematøs avskalling. Pasienten hadde hyperkeratose med fokal parakeratose, acanthosis med spongiosis og noe eksocytose av inflammasjonsceller. Seks uker etter seponering av pravastatin og behandling med bløtgjørende midler var pasienten kvitt symptomene (3).

Barrierefunksjonen i huden er basert på et dobbelt cellelag av lipider i stratum korneum, bestående av ceramider, frie fettsyrer og kolesterol. Human epidermis er aktivt område for dannelse av steroler og fettsyrer. Legemidler som hemmer biosyntesen av kolesterol kan derfor påvirke kutan barrierefunksjon. Statiner gjennomgår høy grad av første-passasje-metabolisme, noe som kan forklare at legemidlene kun i sjeldne tilfeller gir kutane bivirkninger (3).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zocor. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 24.02 2006).
  2. 2. Klasco RK (Ed): Simvastatin (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (30.06 2006).
  3. 3. Krasovec M, Elsner P, Burg G. Generalized eczematous skin rash possibly due to HMG-CoA reductase inhibitors. Dermatology 1993; 186: 248-52.