Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 1866, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 09.01.2007

 • RELIS Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ensidig forstørret ovarium som mulig bivirkning av pamidronat

Dato for henvendelse: 09.01.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 1866, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Lege behandler en jente, 6 år gammel med osteogenesis imperfecta, med intravenøst bisfosfonat: pamidronsyre 30 mg/ kvadratmeter kroppsoverflate hver 4. uke. Hun er behandlet i 3 år med god respons på beintetthet, mobilitet og funksjonsnivå. De har nå oppdaget ved ultralyd at høyre ovarium er forstørret, tilsvarende 3 cm i diameter, venstre lar seg ikke fremstille ved ultralyd. Ovariet er ikke cystisk, mer homogent preg og ekkotetthet som forventet for et ovarium. Spørsmål er om ensidig forstørret ovarium, eventuelt ovariale svulster, er rapportert som bivirkning ved bisfosfonatbehandling hos barn.

SVAR: Pamidronat er et bisfosfonat. Originalpreparatet Aredia® (Novartis) (1) markedsføres ikke lenger i Norge (2), derimot finnes flere generika av pamidronat tilgjengelig på det norske markedet. Pamidronat er ikke godkjent til bruk ved osteogenesis imperfecta (OI), og ikke til barn generelt. Flere studier har imidlertid dokumentert at bruk av bisfosfonater, og særlig pamidronat, har vist betydelig økning i beinmineraltetthet hos barn (3).

Ved søk i aktuelle databaser (Pubmed, Embase, 4) og litteratur (5) finner vi ikke omtalt forstørret ovarium eller ovariale svulster assosiert med bruk av pamidronat eller andre bisfosfonater. I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase* er det per i dag noen svært få rapporter på ovariale karsinom og ovariale cyster assosiert med bisfosfonater. Én av rapportene (83 år gammel kvinne) er årsaksvurdert med mulig sammenheng med legemiddelet (alendronat), de andre rapportene er ikke årsaksvurdert (6).

Pamidronat har ikke vist gentoksisk aktivitet i standardanalyser for genmutasjoner og kromosomskader (1,7). Dette innebærer at det ikke er sett genmutasjon eller kromosomskade i dyreforsøk (8,9). Videre har pamidronat ikke vist karsinogen effekt i langtidsstudier (80 uker og 104 uker) i rotte og mus (1,7,8). Teratologi testes i forhold til påvirkning av fertilitet (begge kjønn), misdannelser hos avkom og postnatal oppfølging i unge dyr.

Antitumoreffekt
En nylig publisert in vitro studie viser at bisfosfonater, og særlig pamidronat, har direkte hemmende effekt på proliferasjon av ovariale cancercellelinjer (9). Pamidronat viste en doseavhengig hemming av proliferasjon av ovariale cancercellelinjer. Kaspase-3 aktivitet ble stimulert ved behandling med pamidronat, noe som indikerer at preparatet induserer apoptose.

Konklusjon
Ved søk i aktuelle databaser og litteratur finner vi ikke omtalt forstørret ovarium eller ovariale svulster assosiert med bruk av pamidronat eller andre bisfosfonater. Det finnes et fåtall rapporter på ovariale cyster og ovariale karsinom assosiert med bisfosfonater i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase. Studier indikerer at bruk av bisfosfonater, og særlig pamidronat, kan ha hemmende effekt på ovariale cancerceller. Vi anbefaler at pasientens hormonstatus sjekkes, og oppfordrer til at hendelsen meldes som bivirkning til RELIS.

* WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
 1. 1. Novartis. Preparatomtale Aredia. http://www.pharma.us.novartis.com/product/pi/pdf/aredia.pdf (sist oppdatert februar 2006).
 2. 2. Felleskatalog 2005: 124-7.
 3. 3. RELIS database 2004; spm.nr. 2702, RELIS Vest. (www.relis.no)
 4. 4. Klasco RK (Ed): Pamidronate (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (11.01 2007).
 5. 5. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.1: 524.
 6. 6. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 12.01 2007.
 7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtaler (SPC) Cellredia. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist oppdatert: 18.10 2006).
 8. 8. Dollery C, editor. Therapeutic drugs 1999; 2nd ed.: P5.
 9. 9. Avdeling for legemiddelgodkjenning. Statens legemiddelverk, pers. medd. 9. januar 2007.
 10. 10. Hirata J, Kikuchi Y, Kudoh K et al. Inhibitory effects of bisphosphonates on the proliferation of human ovarian cancer cell lines and the mechanism. Med Chem 2006; 2(3): 223-6.