Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 1953, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 02.03.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Olanzapin og pankreatitt og diabetes, samt sammenheng mellom ARDS og pankreatitt

Dato for henvendelse: 02.03.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 1953, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Mann i 40-årene kom inn med sepsis og hyperglykemi. Han brukte olanzapin (Zyprexa) 7,5 mg, normalt serumspeil. Blodprøver ga i tillegg til hyperglykemi indikasjon på pankreatitt. Lege spør om olanzapin kan gi diabetes og ev. pankreatitt. Pasienten fikk ARDS (acute respiratory distress syndrome). Legen spør om det er noen kjent sammenheng mellom pankreatitt og utvikling av ARDS.

SVAR: Olanzapin og pankreatitt
Flere kasuistikker er publisert der olanzapin er assosiert med utvikling av pankreatitt (1-3). Selv om psykiatriske pasienter kan ha brukt andre preparater/alkohol som også er assosiert med pankreatitt, har ikke dette vært tilfelle i alle kasuistikkene. I én av kasuistikkene ble en 25 år gammel mann behandlet med olanzapin 10 mg/dag for paranoid schizofreni (3). Etter 22 måneders behandling ble pasienten innlagt på sykehus med akutt pankreatitt og hyperglykemi. Olanzapin ble seponert og pasientens pankreatitt forsvant. Pasientens diabetes forsvant imidlertid ikke, og han måtte fortsette med insulinterapi.

I en studie av rapporterte tilfeller (n=192) av antipsykotikaindusert pankreatitt var 33 % av tilfellene assosiert med bruk av olanzapin i gjennomsnittlig dose på 15 mg (4). De fleste pasientene fikk pankreatitt innen seks måneder etter oppstart med olanzapin.

Olanzapin har strukturelle likheter med det eldre klozapin som også har vært assosiert med utvikling av diabetes og pankreatitt (1). I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase* er det per i dag 299 rapporter på pankreatitt assosiert med olanzapin (5).

Olanzapin og diabetes
Utvikling av diabetes er assosiert med bruk av olanzapin (4). Hyperglykemi forekommer hos mellom 1/1000 og 1/100 pasienter som behandles med olanzapin (6). Det er foreslått at bivirkningen er relatert til vektøkning. Imidlertid er det publisert flere kasuistikker der pasienter har utviklet diabetes/forverret diabetes assosiert med olanzapin uten at pasientene har hatt vektøkning.

I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase* er det per i dag 917 rapporter på diabetes og 770 rapporter på hyperglykemi assosiert med olanzapin (5).

ARDS og pankreatitt
En oversiktsartikkel fra 2003 omhandler pankreatitt-assosiert akutt lungeskade (7). Risikofaktorer for å utvikle ARDS inkluderer blant annet sepsis og akutt pankreatitt. Selv om akutt pankreatitt er en av de mer sjeldne kliniske sykdommer assosiert med ARDS, er alvorlige tilfeller av pankreatitt ofte assosiert med akutt lungeskade og respirasjonssvikt. Insidens av lungekomplikasjoner hos pasienter med akutt pankreatitt varierer fra 15 % til 55 %. Patofysiologi for utvikling av klinisk lungeskade er ikke fullt ut klarlagt, men fosfolipase A2 er innblandet i patogenese av ARDS.

Konklusjon
Pankreatitt er i flere publiserte kasuistikker assosiert med bruk av olanzapin. Diabetes er en kjent bivirkning av olanzapin. Det er en rekke bivirkningsmeldinger på pankreatitt og diabetes assosiert med olanzapin i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase. Alvorlige tilfeller av pankreatitt er ofte assosiert med akutt lungeskade og respirasjonssvikt. Vi oppfordrer til at hendelsen meldes som bivirkning til RELIS.


* WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanse 7 finnes i fulltekst ved søk i PubMed.

Referanser
  1. 1. Waage C, Carlsson H et al. Olanzapine-induced pancreatitis: A case report. JOP 2004; 5(5): 288-91.
  2. 2. Hagger R, Brown C et al. Olanzapine and pancreatitis. Br J Psychiatry 2000; 177: 567.
  3. 3. Belli H, Sertbas Y et al. Olanzapine-induced diabetes due to pancreatitis. Indian J Gastroenterol 2005; 24: 273.
  4. 4. Klasco RK (Ed): Olanzapine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (02.03.2007).
  5. 5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 02.03.2007.
  6. 6. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.4: 2604-5.
  7. 7. Pastor CM, Matthay MA et al. Pancreatitis-associated acute lung injury: new insights. Chest 2003; 124: 2341-51.