Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 222, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 05.09.2002

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lamotrigin og hudutslett

Dato for henvendelse: 05.09.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 222, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient som bruker Lamictal (lamotrigin) har fått rødt, tørt eksemlignende utslett rundt munnen. Har ikke fått beskjed om å seponere. Apotek spør om de f.eks. kan anbefale kortisonsalve.

SVAR: Farmasøyt fikk tilsendt referanse 1-3. Hudutslett er ikke uvanlig med lamotrigin, et urtikarielt eller makulopapulært utslett er vanligste seponeringsgrunn (1). Hos enkelte kan re-eksponering med lav startdose og langsom opptrapping være mulig, men bør bare forsøkes hvis det anses absolutt nødvendig å behandle med lamotrigin og da under nøye overvåkning.

Micromedex nevner en kasuistikk der utslettet startet i periorbitalområdet men så spredte seg utover kroppen (2).

Den amerikanske preparatomtalen har en 'Black Box Warning' på Lamictal (R) om alvorlige utslett som har ført til sykehusinnleggelse og seponering (3). Incidens er ca. 1 % hos barn og ca. 0.3 % hos voksne. Utslettene omfatter både Stevens Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Bortsett fra alder er ikke risikofaktorer godt kartlagt. Nesten alle tilfellene av livstruende hudreaksjon har opptrådt innen 2 til 8 uker etter oppstart av behandling, men er også rapportert etter lengre tid. Fordi det ikke sikkert kan forutsies hvilke utslett som vil kunne utvikle seg til å bli alvorlige eller livstruende, bør lamotrigin vanligvis seponeres ved første tegn til utslett, hvis det kan anses sannsynlig legemiddelrelatert.

Hydrokortisonsalve er ikke kontraindisert, men spørrer vil ta problemet opp med pasient og lege.

Referanser
  1. 1. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.: 189.
  2. 2. Drugdex® System. Drug evaluation. Lamotrigine. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 113 expires 09/02.
  3. 3. Physicians' Desk Reference®. Lamictal. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 113 expires 09/02.