Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2618, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 07.02.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Risiko for foster dersom mor har brukt bisfosfonat før graviditeten

Dato for henvendelse: 07.02.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2618, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Det er opplagt ikke tilrådelig å gi pasienter bisfosfonater hvis de planlegger graviditet, men er det noe som tilsier at det skal være farlig for barnet at mor tidligere har gått på bisfosfonat, men ikke under noen del av graviditeten?

SVAR: Det foreligger få kasuistikker som beskriver bruk av bisfosfonater hos gravide. Dette kan være et uttrykk for den begrensede bruken hos kvinner i fertil alder. Epidemiologiske undersøkelser foreligger ikke.

Ifølge en svensk database bør bruk av bisfosfonater unngås under graviditet. Dersom eksponering er skjedd tidlig i graviditeten, bør dette ikke være grunn til å avbryte svangerskapet. I det svenske medisinske fødselsregisteret finnes to barn av mødre som har brukt alendronat. Barna hadde ingen fosterskader (1).

Dyrestudier tyder ikke på at stoffene gir misdannelser, men at de kan gi dose-relatert toksisitet, som lav fødselsvekt, nedsatt beinvekst og akkumulasjon av stoffet i skjelettet hos fostrene (2). Det er ikke kjent om alendronat krysser placenta hos mennesker, men molekylvekten er lav nok til at man kan forvente det. Alendronat elimineres raskt fra plasma, og plasmakonsentrasjonen er lav. Det er derfor mulig at mengden alendronat som krysser placenta ikke er klinisk signifikant. Legemidlet absorberes imidlertid i beinvev og frigjøres sakte derfra, slik at den terminale halveringstiden er omtrent 10 år. Dette betyr at bruk av alendronat også før graviditeten kan føre til at fosteret får kontinuerlig tilførsel av lave konsentrasjoner alendronat dersom stoffet passerer placenta.

En artikkel beskriver 24 graviditeter der mor har brukt alendronat i svangerskapet (3). Kvinnene ble sammenlignet med 790 kontroller som ikke var eksponert for teratogene stoffer. Median svangerskapstid var 38 uker hos de eksponerte og 40 uker hos kontrollene (p=0,001). Median fødselsvekt var 2910 g hos de eksponerte og 3290 g hos kontrollene (p=0,002). Det var fem (20,8 %) spontanaborter blant de eksponerte og 55 (7 %) blant kontrollene (p=0,026). Det ble ikke funnet alvorlige misdannelser hos de eksponerte barna. Mindre fødselsvekt, færre svangerskapsuker og økt antall spontanaborter hos de eksponerte kan være relatert til morens sykdom, til samtidig bruk av andre legemidler (13 av kvinnene brukte glukokortikoider) eller det kan skyldes en effekt av alendronat. Forfatterne konkluderer med at alendronat før eller under svangerskapet ikke ser ut til å utgjøre noen større risiko for fosterskade, men at dette må bekreftes av større studier.

Vi har i tillegg funnet ytterligere to kasuistikker der mor har brukt alendronat i svangerskapet. Den første omhandler en kvinne som brukte alendronat 10 mg/dag i hele svangerskapet og fødte et friskt barn (2). Den andre beskriver en kvinne som hadde brukt alendronat 10 mg/dag i 2-3 år og seponerte legemidlet i 6. svangerskapsuke. Hun var da gravid med trillinger. I 21. uke spontanaborterte hun ett foster. Resten av svangerskapet forløp som normalt, og de to barna veide i overkant av 3000 g ved fødselen (4).

Det er også noen kasuistikker som beskriver kvinner som har brukt et annet bisfosfonat, pamidronat, under svangerskapet. En kvinne fødte et friskt barn noen uker for tidlig. Barnet hadde lave kalsiumkonsentrasjoner i plasma, men disse normaliserte seg etter fem dager. En annen kvinne fødte i 29. uke et barn som måtte ha hjelp til å puste. Gutten hadde forhøyede kalsiumkonsentrasjoner ved fødselen, men de normaliserte seg i løpet av ni dager. Begge kvinnene hadde metastaserende kreft (5), og det kan ikke utelukkes at dette kan ha hatt betydning for barnas symptomer. En annen artikkel refererer to kvinner med osteogenesis imperfecta som fikk i.v. pamidronat før graviditet. Ett av barna hadde forbigående asymptomatisk hypokalsemi og ett hadde bilateral talipes equinovarus (6). Det er også beskrevet ett tilfelle av bruk av pamidronat hos en kvinne med brystkreft. Hun ble behandlet med pamidronat for hyperkalsemi. På grunn av preeklampsi og seteleie ble barnet tatt med keisersnitt i uke 28. Barnet hadde ingen fosterskader (7).

Konklusjon
Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter av bisfosfonater. Man vet ikke om dette også kan forekomme hos mennesker. Vi har funnet noen kasuistikker som beskriver bruk av bisfosfonater før og under graviditeten. Disse tyder ikke på at det er noen større risiko for fosterskade ved bruk av stoffene. Større studier er imidlertid nødvendig for å bekrefte dette. Og vi vil mene at bruk under svangerskap bør unngås dersom ikke behandling anses absolutt nødvendig.

Bisfosfonater absorberes i beinvev og frigjøres sakte derfra, slik at den terminale halveringstiden er på flere år. Dette betyr at bruk av bisfosfonater også før graviditeten kan føre til at fosteret får kontinuerlig tilførsel av lave konsentrasjoner av stoffet.

Referanser
  1. 1. Källen B, Källen K. Läkemedel och fosterskador. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist oppdatert: 01.09.2007).
  2. 2. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2005; 7th ed.: 40-41.
  3. 3. Ornoy A, Wajnberg R, Diav-Citrin O. The outcome of pregnancy following pre-pregnancy or early pregnancy alendronate treatment. Reprod Toxicol 2006; 22 (4): 578-9.
  4. 4. Harsch IA, Hübner RH et al. Osteoporose und mehrlingsgravidität- ein erfahrungsbericht mit positivem ausgang. Med Klin 2001;96: 402-7.
  5. 5. French AE, Kaplan N et al. Motherisk update: Taking bisphosponates during pregnancy. Can Fam Phys 2003; 49: 1281-2.
  6. 6. Munns CF, Rauch F, Ward L, et al. Maternal and fetal outcome after long-term pamidronate treatment before conception: a report of two cases. J Bone Miner Res 2004; 19 (10): 1742-5.
  7. 7. Culbert EC, Schfirin BS. Malignant hypercalcemia in pregnancy: effect of pamidronate on uterine contractions. Obstet Gynecol 2006; 108 (3 Pt 2): 789-91.
  8. 8. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Fosamax®. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 4. november 2005).