Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2682, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 21.02.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Synfase® og bennedbrytning og persisterende inflammasjonstilstand i gingiva

Dato for henvendelse: 21.02.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2682, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne i 40-årene har brukt Synfase® (noretisteron og etinyløstradiol) og Seretide® (salmeterol og flutikason) i mange år og gradvis fått periodonititis chronica. Spesialtannlegen har forklart henne at "bruk av Synfase kan være sterkt medvirkende til den raske bennedbrytningen og persisterende inflammasjonstilstanden i gingiva". Lege spør om RELIS kan bekrefte denne uttalelsen.

SVAR: Langtidsbruk av p-piller har vært mistenkt å kunne ha uheldig effekt på munn- og tannhelse, og gi økt forekomst av peridontitt og gingivitt. Oppdatert gjennomgang av litteratur og søk i databaser (Pubmed, EMBASE, mm) viser imidlertid at den dokumentasjonen som finnes om slike bivirkninger er motstridende.

Et nylig oppdatert oppslagsverk på legemiddelbivirkninger omhandler temaet p-piller og munn- og tannhelse som følger (1):
"Gingivitt, av varierende alvorlighetsgrad, har enkelte ganger blitt assosiert med bruk av p-piller, tilsynelatende fordi steroider endrer den mikrobielle floraen i munnen. Selv lavdose p-piller av kombinasjonstypen har en effekt på spyttsammensetningen selv om store individuelle variasjoner også forekommer. Det er vist lavere konsentrasjoner av en rekke forbindelser (protein, sialinsyre, heksosamin, fukose og elektrolytter) i spytt hos p-pillebrukere. I hvilken grad disse endringene vil kunne påvirke tanntilstanden hos pasienter er ikke kjent. Oral pyogen granulomata (betennelse) har blitt rapportert både hos gravide kvinner og hos kvinner som har brukt p-piller. Progestogener alene, eller i kombinasjon med østrogen, kan gi endringer i blodårene i mukosa som gjør dem mer mottagelige for lokale irritanter og øker deres permeabilitet." Referansene som brukes er fra 70-tallet.

Det finnes flere små studier fra 1970-tallet der kombinasjons p-piller med høye doser av hormoner (>50 mikrogram østrogen og >/= 1 mg progestogen) som viser økt risiko for gingival sykdom. Noen studier har også rapportert om økt gingival inflammasjon direkte relatert til varigheten av p-pillebruk. Begrensede dyreforsøk har også støttet disse studiene, og det er blitt foreslått at p-piller har effekt på mikrosirkulasjon, endrer kapillær permeabilitet og cellulær immunrespons (2). De fleste av disse dataene er over 25 år gamle, og studiene er små. Etter 1976 har hormoninnholdet i p-pillene blitt redusert (<50 mg østrogen og < /=1 mg progestogen), og nyere studier viser motstridende resultater når det gjelder effekter på munn- og tannhelse.

I en liten, nylig publisert studie med 50 kvinner, hvorav 21 brukte p-piller, hadde p-pillebrukerne gjennomgående dårligere periodontal helse (blant annet mer alvorlig tannløsning og mer blødning ved undersøkelse) enn ikke-brukere (3). En annen studie som inkluderte 267 kvinner, hvorav 87 brukte p-piller, studerte frekvens av osteitis alveolaris (tørr tanngrop) etter fjerning av innkilte, nedre 3. molarer (visdomstenner). Det ble vist en økt frekvens av osteitis alveolaris og økt postoperativ smerte hos p-pillebrukere (4).

I en annen liten studie ble det ikke funnet signifikante forskjeller på inflammatorisk respons i gingiva på dentalt plakk hos premenopausale kvinner som brukte lavdose kombinasjons p-piller (n=14) sammenlignet med kvinner som ikke brukte p-piller (n=16). Forfatterne argumenterer for at negativ effekt på gingiva relatert til p-piller er et dosespørsmål (5).

En stor populasjonsstudie har imidlertid konkludert med at hverken høy- eller lavdose kombinasjons p-piller øker forekomsten av gingivitt eller periodontitt. Denne studien undersøkte sammenhengen mellom p-pillebruk og periodontal sykdom blant 4930 premenopausale amerikanske kvinner (alder 17-50 år) i National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) I (1971-1974) og 5001 kvinner i NHANES III (1988-1994) (før og etter dosereduksjon av hormoner i kombinasjons p-pillene). Prevalensen av p-pillebruk var henholdsvis 22% (NHANES I) og 20% (NHANES III). Studien har enkelte svakheter, og forfatterne konkluderer med at den antatte assosiasjonen mellom p-pillebruk og periodontale sykdommer må revurderes, men at det er nødvendig med flere studier for å belyse p-pillers rolle i periodontale sykdommer, og i hvilken grad selve valget av det å bruke p-piller fører til en seleksjonsbias som har betydning for munn- og tannhelsen og dermed initiering og progresjon av periodontal sykdom (2).

At det er en utbredt oppfatning at p-piller kan føre til gingivitt kan illustreres ved at the American Academy of Periodontology på en workshop så sent som i 1999 anbefalte klassifiseringen "OC induced gingivitis" i en konsensusrapport om periodontale diagnoser (2).

RELIS har tidligere besvart spørsmål om tannskader og bruk av Seretide® (salmeterol og flutikason) (6). Opplysninger om astmamidlers påvirkning på kariesdannelse eller øvrig munn- og tannhelse er bare sett i enkelte kilder og mekanismer og hyppighet er mangelfullt dokumentert.

Konklusjon
Årsaken til periodontitt og gingivitt er multifaktoriell, og dokumentasjon på årsakssammenheng mellom p-pillebruk og utvikling av periodontitt/gingivitt er motstridende. På nåværende tidspunkt finnes det ikke tilstrekkelig dokumentasjon til at man kan konkludere med at p-piller kan være sterkt medvirkende til utvikling av periodontitt. Det betyr imidlertid også at man ikke kan utelukke at p-pillebruk hos disponerte individer kan ha betydning.

Referanser
  1. 1. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.3: 1659-62.
  2. 2. Taichman LS, Eklund SA. Oral contraceptives and periodontal diseases: rethinking the association based upon analysis of the national health and nutrition examination survey data. J Periodontol 2005; 76: 1374-85.
  3. 3. Mullally BH et al. Current oral contraceptive status and periodontitis in young adults. J Periodontol 2007; 78(6): 1031-6. (abstract)
  4. 4. Garcia AG et al. Oral contraceptive and complications in third molar sugery. Br Dent J 2003; 194(8): 453-5. (abstract)
  5. 5. Preshaw PM et al. Expermental gingivitis in women using oral contraceptives. J Dent Res 2001; 80(11): 2011-5.
  6. 6. RELIS database 2002; spm.nr. 1991, RELIS Sør. (www.relis.no)