Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2940, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 01.10.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Øresus som legemiddelbivirkning

Dato for henvendelse: 01.10.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2940, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Eldre mann har fått påvist hypertensjon. Han ble satt på angiotensin II-reseptorantagonist (irbesartan 300 mg) og tromboseprofylakse (Albyl-E 75 mg) for 4-5 måneder siden. Siste 4-5 uker har han vært plaget med tinnitus på begge ører. Hvis tinnitusen kan være legemiddelrelatert, hvilke andre legemidler kan brukes?

SVAR: En rekke legemidler kan ha otologiske bivirkninger som tinnitus (øresus), vertigo (svimmelhet) eller hørselstap. Disse bivirkningene er assosiert med både akutt intoksikasjon og langtids administrasjon, de kan opptre sammen eller separat, og kan være forbigående eller permanente. Benzodiazepiner kan gi forbigående øresus ved seponering. Mekanismene bak bivirkningene er til dels ukjente, og er antakelig forskjellig for forskjellige legemidler.

Lee og medarbeidere søkte i den engelske legemiddelhåndboken, BNF (British National Formulary), og fant at tinnitus er nevnt som bivirkning ved bruk av en rekke anti-infektiva, legemidler mot kreft, antidepressiva, antiepileptika, NSAIDs (inkludert acetylsalisylsyre) og hjerte-karlegemidler som diuretika, betablokkere, alfablokkere, ACE-hemmere, angiotensin II-antagonister, antiarrytmika og kalsiumkanalblokkere (1).

Tinnitus ved bruk av NSAIDs (inkludert acetylsalisylsyre)
I preparatomtalen til acetylsalisylsyre 300 mg angis at svimmelhet og øresus er mindre vanlige bivirkninger (2).

Ototoksisitet ved bruk av salisylater ble første gang beskrevet i 1877. De vanligste ototoksiske effektene er hørselstap og tinnitus, de er vanligvis reversible og ble først beskrevet ved bruk av høye doser, senere terapeutiske doser og relativt lave serumkonsentrasjoner (under 40 mg/dl). Hørselstapet er oftest lett til moderat og symmetrisk, gitt at det ikke er noe hørselstap på forhånd. Forekomsten angis å være fra 0,3 til 1,7 %. Akutt intoksikasjon, såkalt salisylisme, beskrives ved daglig inntak høyere enn 2,7 gram. Symptomene er kvalme, oppkast, tinnitus,hørselstap, hodepine, forvirring, somnolens og hyperventilasjon (3). Patomekanismen bak hørselstapet er ikke fullt ut kjent, men én forklaring er at salisylater virker direkte på de ytre hårceller i cochlea ved å påvirke deres evne til å danne aksjonspotensialer. Funn som støtter denne hypotesen er at salisylater entrer perilymfen raskt etter administrasjon. Otoakustiske emisjoner, som kommer fra de ytre hårcellene, blir reversibelt svekket etter inntak av acetylsalisylsyre, og aksjonspotensial-responsene på stimuli av lav intensitet blir svekket mens responsen på høyintensitets-signaler er uaffisert.

Salisylat-indusert tinnitus er karakterisert som tonal og høyfrekvent (7000-9000 Hz) og kan forekomme ved salisylatkonsentrasjoner så lave som 5 mg/dl. Utvikling av tinnitus regnes for å være starten på salisylat-ototoksisitet. Mekanismen bak utvikling av tinnitus ved inntak av salisylater er ikke forstått (4,5).

Tinnitus ved bruk av antihypertensiva
I preparatomtalen til Aprovel (irbesartan) er tinnitus angitt som bivirkning, men forekomsten er ukjent (6).

Øresus er nevnt som bivirkning av en rekke legemidler som senker blodtrykket (1). En mulig forklaring på bivirkningen er at senkning av systolisk blodtrykk leder til forstyrret blodgjennomstrømning i cochlea, noe som kan påvirke den sensorineurale responsen og lede til tinnitus. Borghi og medarbeidere inkluderte i en italiensk studie hypertonikere som brukte blodtrykkssenkende legemidler på inklusjonstidspunktet i en prospektiv, enkelt blindet observasjonsstudie. Av 476 deltagere rapporterte 84 tinnitus. Tinnituspasientene hadde signifikant lavere systolisk liggende blodtrykk enn de andre (140.6 mm Hg vs 143.2 mm Hg). De fikk montert et 12-timers bærbart blodtrykksapparat og skjema for registrering av tinnitus. Ekstra blodtrykksmedisin ble lagt til ved behov. Hos 10 av de 84 tinnituspasientene var start av symptomer assosiert med et kraftig fall i systolisk blodtrykk som kunne relateres til den antihypertensive effekten av blodtrykksmedisinen. Forfatterne konkluderer med at tinnitus kan være assosiert med blodtrykksfall, og at forekomsten av tinnitus var høyere hos de som fikk diuretika sammenliknet med de som fikk angiotensin reseptorblokkere eller alfablokkere (7).

Konklusjon
Øresus er assosiert med bruk av både acetylsalisylsyre og irbesartan. Det er imidlertid usikkert om den lave dosen Albyl-E er nok til å gi tinnitus. En rekke antihypertensiva kan gi tinnitus. I en studie ble det funnet at tinnitus hos noen opptrer samtidig med et kraftig fall i blodtrykk. For aktuelle pasient kan en forsøke å redusere dosen, eventuelt gi halv dose to ganger daglig eller skifte til annet antihypertensivum.

Referanser
  1. 1. Lee CA, Mistry D et al. Otologic side effects of drugs. J Laryngol Otol 2005; 119: 267-71.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Dispril. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 15.11.2006).
  3. 3. Seligmann H et al. Drug-induced tinnitus and other hearing disorders. Drug Saf 1996; 13 (3): 198-212.
  4. 4. Kerr AG, editor. Scott-Browns Otolaryngology 1997; 6th ed. (Vol 3): chapter 20.
  5. 5. Jain KK, editor. Drug-induced neurological disorders. 2001; 2nd ed.: 242-49.
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Aprovel. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 08/2007).
  7. 7. Borghi C et al. Prevalence of tinnitus in patients with hypertension and the impact of different antihypertensive drugs on the incidence of tinnitus: A prospective, single-blind, observational study. Curr Ther Res Clin Exp 2005; 66 (5): 420-32.