Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2977, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 08.08.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Rofekoksib og risiko for aldersrelatert makuladegenerasjon og tinnitus

Dato for henvendelse: 08.08.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2977, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om det er kjent at rofekoksib kan gi aldersrelatert makuladegenerasjon og tinnitus.

SVAR: Tinnitus
I en amerikansk produktmonografi for rofekoksib nevnes tinnitus som en av flere mulige syns- og hørselsbivirkninger. Insidensen for denne gruppen bivirkninger ligger mellom 0,1% og 1,9%, uten at det er spesifisert ytterligere for tinnitus (1).

RELIS har tidligere utredet mulig hørselsbivirkninger ved bruk av NSAID og mekanismen er ukjent (2).

Makuladegenerasjon
Makuladegenerasjon nevnes ikke i som mulig bivirkning ved bruk av rofekoksib ved søk i ulike produktmonografier (RXlist, Meyler's, Martindale og AHFS). Iflg. Fraunfelder et al. er makuladegenerasjon rapportert for to NSAIDs (indometacin og sulindak), men de understreker at det er mye usikkerhet/bakgrunnstøy rundt årsaksklassifisering av øyebivirkninger hos eldre pga. bl.a. alder, komorbiditet og polyfarmasi (3).

I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase er det per i dag 31 rapporter på makuladegenerasjon assosiert med rofekoksib (4). 17 av disse rapportene er kommet i 2008. WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen. Databasen kan dessuten ikke anses oppdatert til enhver tid da oversendelsen fra land kan være forsinket.

Celekoksib, men ikke rofekoksib, har vist in vitro antiproliferativ effekt i pigmentepitelceller fra netthinne og choroidalt endotelceller, en effekt som vil kunne være gunstig i behandling av aldersrelatert makuladegenerasjon.

Oppsummering
Tinnitus er en kjent bivirkning av NSAIDs og koksiber deriblant rofekoksib. Forekomst et sted mellom 0,1-1,9%. Det er ingen holdepunkter i søkt litteratur for kausale sammenhenger mellom makuladegenerasjon og rofekoksib. Det finnes kasuistikker, men selv disse er forbundet med stor usikkerhet om en eventuell årsakssammenheng pga. polyfarmasi, alder og komorbiditet. In vitro studier på celler fra netthinne og choroid tyder på at enkelte koksiber kan ha antiproliferative effekter som vil være fordelaktig ved aldersrelatert makuladegenerasjon.

Referanser
  1. 1. RXlist. Vioxx. http://www.rxlist.com/ (Sett: 08.08.2008)
  2. 2. RELIS database 2006; spm.nr. 1254, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  3. 3. Fraunfelder FT, Fraunfelder FT. Drug-induced ocular side effects 2001; 5th ed.
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 08.08.2008.
  5. 5. Amrite AC, Kompella UB. Celecoxib inhibits proliferation of retinal epithelial and choroid-retinal endothelial cells by a cyclooxigenase-2-independent mechanism. J Pharmacol Exp Ther 2008; 324(2): 749-58.