Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3219, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 17.12.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Escitalopram og purpura - hva nå?

Dato for henvendelse: 17.12.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3219, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne på 20 år har fått purpura i underekstremiteter ca. 1 uke etter oppstart med escitalopram (Cipralex) 5 mg. Har vært på sykehus og sjekket at blodbildet er ok. Cipralex er seponert. Lege spør om hva pasienten i stedet kan behandles med. Pasienten bruker også Nexium (esomeprazol) og av og til Pepcidduo (famotidin, magnesiumhydroksid og kalsiumkarbonat).

SVAR: SSRI er i sjeldne tilfeller rapportert å gi blåmerker, blødning, forlenget blødningstid, økt protrombintid og andre hematologiske forstyrrelser. Foreslått mekanisme for disse bivirkningene er redusert granulalager av serotonin i blodplatene, noe som fører til forstyrrelse av blodplatefunksjonen, spesielt hos predisponerte med mild underliggende blodplatesykdom. En alternativ, men langt sjeldnere mekanisme er økt kapillær fragilitet (1). Den kliniske manifestasjon av purpura skyldes vanligst trombocytopeni eller defekt blodplatefunksjon (2). Iflg. preparatomtalen til Cipralex er trombocytopeni kun sett i isolerte tilfeller (3).

Risiko for gjentakelse kan antagelig reduseres ved å velge et antidepressivum med minst mulig serotonerg effekt. Reboksetin (Edronax) er en selektiv noradrenalinreopptakshemmer og kan være et førstevalg her. De trisykliske har varierende effekt enten på serotoninreopptak eller på hemming av serotonin2-reseptorer (finnes også i blodplatene) hvor trimipramin har minst effekt på serotoninreopptak og serotonin2-reseptorer, etterfulgt av doksepin og nortriptylin (4).

Da dette ikke er en godt beskrevet bivirkning på escitalopram ønsker vi denne hendelsen meldt til RELIS.

Referanser
  1. 1. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol. 5: 3112.
  2. 2. Davies DM, Ferner RE et al, editors. Davies's Textbook of Adverse Drug Reactions 1998; 5th Ed.: 754.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cipralex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 12.06.2008).
  4. 4. Lingjærde O. Psykofarmaka 2006; 5. Utg.