Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3269, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 14.01.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vinka-alkaloider og ev. forskjeller i insidens av bivirkninger

Dato for henvendelse: 14.01.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3269, RELIS Øst

SPØRSMÅL: 8 år gammel jente operert for medulloblastom. Senere behandlet iht. SIOP PNET 4 protokollen med 8 uker med vinkristin 1.5 mg/m2 gitt samtidig med strålebehandling. Under denne tiden utviklet retinopati og makulopati, mulig sammenheng med vinkristin. Se referanse 1. Hun starter nå vedlikeholdsbehandling hver 6. uke med lomustin, cisplatin og vinkristin dag 1 og vinkristin dag 8 og 15. Lege spør om vinka-alkaloidene vinblastin og vinorelbin kan ha mindre/lettere bivirkninger.

SVAR: Vinka-alkaloidene utøver cytotoksisk effekt ved samme virkemekanisme (2). De fleste bivirkningene er derfor også de samme. De viktigste er bivirkninger fra sentralnervesystemet, hematologiske effekter og gastrointestinale plager. Bivirkninger på respirasjon og hjerte kan også forekomme, spesielt i kombinasjonsbehandling, men lungefunksjon bør overvåkes også i monoterapi. Mekanisme for lungetoksisitet er ikke klarlagt, men det kan være en hypersensitivitetsreaksjon.

Nevrotoksisitet (sensorisk-motorisk polynevropati) er en alvorlig doseavhengig bivirkning. Den nevrotoksiske effekten anses reversibel. Det er stor grad av interindividuell variasjon i sensibilitet, inkludert genetisk disposisjon og diabetes. Det forekommer hyppigst med vinkristin, noe mindre med vindesin og vinblastin, og vinorelbin gir minst nevrotoksisitet.

Vinkristin har vært assosiert med reversibel synsskade (2). Aronson nevner ikke dette for de andre. En studie på 50 pasienter som fikk vinkristin fant ptose og diplopi hos 16. Hos aper er det sett synstap og optisk atrofi om vinkristin ble gitt intravitrealt. Klinisk rapporter på optisk atrofi etter vinkristin er sjeldne. De fleste er irreversible og progredierer til blindhet. Vanligvis ses både perifer og kranial nevropati. Det er mulig enkelte pasienter er disponert for dette.

Fraunfelder understreker også at vinkristin er mer nevrotoksisk enn f.eks. vinblastin (3) og at de øyebivirkningene som er sett på vinblastin bare gjelder ekstraokulær muskelparese og lagoftalmus. De hyppigst forekommende øyebivirkningene involverer kranialnervene og manifesteres som ptose, ekstraokulær muskelparese, internukleær oftalmoplegi, korneal anestesi og lagoftalmus; det forekommer i en eller annen form hos opptil 50%. Optisk nevropati er veldokumentert for vinkristin og bedres oftest ved seponering. En grundig gjennomgang av øyebivirkninger av systemisk cytostatikabehandling er gitt av Schmid og medarbeidere (4). Det sies imidlertid ikke noe om ev. forskjeller i insidens for vinka-alkaloider i den.

Det er ikke angitt om insidens er forskjellig for de ulike vinka-alkaloidene, men det er heller ikke nevnt kasuistikker på andre enn vinkristin. I og med at det er sjeldne hendelser, kan det simpelthen skyldes at vinkristin brukes mer.

Vinka-alkaloider kan også være ototoksiske, men ototoksisitet synes å være en svært sjelden bivirkning (2).

Vinka-alkaloidene kan si SIADH (syndrome of inappropriate sectretion of antidiuretic hormone), muligens hyppigere hos asiater (2).

Alle gir hematologisk toksisitet, først og fremst nøytropeni (2). Insidens av alvorlig nøytropeni er høyere for vinorelbin, men synes å gå raskere tilbake.

Konklusjon
Nevrotoksisitet anses mest uttalt med vinkristin, minst med vinorelbin. Dette kan omfatte øyebivirkninger. Nevrotoksisitet er oftest, men ikke alltid, reversibel. For øvrige bivirkninger er det mer uavklart om det er klinisk relevante forskjeller.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2008; spm.nr. 3221, RELIS Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; 3635.
  3. 3. Fraunfelder FT, editor. Drug Induced Ocular Side Effects 2001; 5th ed.: 477.
  4. 4. Schmid KE, Kornek GV et al. Update on ocular complications of systemic cancer chemotherapy. Surv Ophthalmol 2006; 51(1): 19-40.