Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3827, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 27.10.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antipsykotika, ziprasidon spesielt, og graviditet

Dato for henvendelse: 27.10.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3827, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne i 20-årene har i flere år stått på Zeldox (ziprasidon). Ønsker å bli gravid. Lege spør om risiko om hun fortsetter med Zeldox; ev. hva alternativene er.

SVAR: Ziprasidon
Ziprasidon er et relativt nytt antipsykotikum og det er derfor lite som er kjent om eventuell risiko ved bruk hos gravide. Studier med høye doser ziprasidon i rotter og kaniner har vist føtal toksistet som redusert fødselsvekt, forsinket skjelettforbening, ventrikulær septumdefekt og andre kardiovaskulære misdannelser, samt nyreforandringer (1). I følge Briggs (1) og Källen (2) finnes det ikke humane data på bruk av ziprasidon hos gravide, og preparatet bør derfor unngås under svangerskap. Ved et oppdatert søk i PubMed finner vi nå to kasus der kvinner har brukt ziprasidon i svangerskap (3,4). Den ene hadde brukt ziprasidon i 3. trimester, og hadde tidligere i svangerskapet brukt risperidon. Barnet som ble født var normalt, uten misdannelser (3). Den andre kvinnen hadde brukt ziprasidon gjennom hele svangerskapet, og fødte en velskapt baby til termin (4). I tillegg referer Einarson & Boscovic (5) tall fra produsenten, der det av 57 svangerskap med kjent utfall ble født 50 normale barn. Det var 5 spontanaborter, 1 med en misdannelse og 1 dødfødsel. Inntil det er mer kunnskap om bruk av ziprasidon under svangerskap, bør det fortrinnsvis velges alternative preparater.

Antipsykotika til gravide
I følge Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er det ingen holdepunkter for strukturelle misdannelser ved bruk av antipsykotika under graviditet (5). Muligheten for at langvarig eksponering kan påvirke utviklingen av fosterets hjerne og mentale funksjoner kan ikke utelukkes. Ekstrapyramidale symptomer kan forekomme hos barnet ved behandling med høye doser i siste trimester.

RELIS har tidligere besvart tilsvarende spørsmål og konkluderer med at de antipsykotiske legemidlene som er mest studert ved graviditet er fentiaziner (for eksempel klorpromazin) og haloperidol, og data tyder på at risikoen for eventuelle misdannelser ved bruk av disse legemidlene er liten (6,7). Et av disse midlene bør derfor fortrinnsvis velges.

I en nylig publisert oversiktsartikkel om sikkerhet av antipsykotika konkluderes det også med at det basert på et begrenset studiemateriale ikke er sett at antipsykotika i svangerskapet øker risikoen for misdannelser. Det er fremdeles 1. generasjons antipsykotika som har mest dokumentasjon, men artikkelen redgjør også for hva som er kjent om de nyere midlene. Ziprasidon er blandt de det foreligger minst erfaring med. Det påpekes at 2. generasjons antipsykotika er forbundet med økt vekt både hos mor og foster, og at dette også kan innebære risiko (5).

Konklusjon
Det er svært lite kunnskap om bruk av ziprasidon hos gravide kvinner, og det bør derfor fortinnsvis ikke brukes av gravide. Det er ikke kjent at antipsykotika gir økt risiko for misdannelser. Det er mest erfaring med 1. generasjons antipsykotika, som fentiaziner og haloperidol, og et av disse midlene kan derfor være et rasjonelt valg. Ekstrapyramidale symptomer kan forekomme ved behandling av høye doser mot slutten av svangerskapet, og eventuelle langtidseffekter og utviklingsforstyrrelser er det lite kunnskap om. Ved behandling av gravide med psykisk sykdom må fordelene ved behandling veies opp mot både risikoen ved ubehandlet sykdom og risiko knyttet til legemiddelbehandlingen.

Referanser
  1. 1. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 2018-9.
  2. 2. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Ziprasidon. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (sist endret: 30. oktober 2009).
  3. 3. Wichman CL. Atypical antipsychotic use in pregnancy: a retrospective review. Arch Womens Ment Health 2009; 12: 53-7.
  4. 4. Ruziã K, Dadiã-Hero E et al. Pregnancy and atypical antipsychotics. Psychiatr Danub 2009; 21(3): 368-70.
  5. 5. Einarson A, Boskovic R. Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009; 15(3): 183-92.
  6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (30, oktober 2009).
  7. 7. RELIS database 2007; spm.nr. 2031, RELIS Øst. (www.relis.no)
  8. 8. RELIS database 2008; spm.nr. 2560, RELIS Øst. (www.relis.no)