Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3943, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 15.12.2009

 • RELIS Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandling med vitamin B12

Dato for henvendelse: 15.12.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3943, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Lege opplyser at en vanlig problemstilling i allmennpraksis er lave kobalaminverdier (<200) uten anemi og med uspesifikke symptomer (slapphet, nedstemthet) evt. asymptomatisk, men med bedring ved injeksjon av Betolvex (cyanokobalamintanninkompleks). Pasientene fortsetter gjerne med injeksjoner i flere år. Legen spør hvor lenge det er riktig å gi injeksjoner, om høye verdier av kobalamin er skadelig, om behandling skal fortsette ved verdier over 1000, og om det er sett noen sammenheng mellom høye kobalaminverdier og økt kreftrisiko.

SVAR: Varighet av behandling
Mangel på vitamin B12 kan skyldes utilstrekkelig inntak eller malabsorpsjon (1). Utilstrekkelig inntak ses hos vegetarianere og spesielt blant veganere som unngår meieriprodukter og egg i tillegg til kjøtt. Malabsorpsjon forekommer hos pasienter med ulike gastrointestinale sykdommer, mangel på intrinsisk faktor, aklorhydri, pankreassvikt og langtidsbruk av legemidler som protonpumpehemmere, H2-reseptorantagonister og metformin. Det er viktig at diagnosen vitamin B12-mangel er korrekt stilt og at årsaken forsøkes fastslått. Ved grenseverdier for kobalamin (125-250 pmol/l) anbefales videre undersøkelser, f.eks. metylmalonat og homocystein (1,2). For pasienter med permanent redusert evne til å absorbere vitamin B12 i kosten, er livsvarig behandling nødvendig. Hvis årsaken til kobalaminmangel kan elimineres (f.eks. endret diett, reversibel malabsorpsjonstilstand), kan behandlingen med vitamin B12 seponeres når kobalaminmangelen er fullstendig reversert og årsaken eliminert. Hos pasienter med uspesifikke symptomer i kombinasjon med prøvesvar som ligger i grenseområdet, anbefales å følge med på effekten av behandlingen og fortsette behandlingen dersom det tilkommer klar klinisk bedring. Dersom underliggende årsak ikke er kjent, kan prognose og nødvendig behandlingslengde ikke fastslås.

Høye verdier av kobalamin og bivirkninger
Høye verdier av kobalamin er vanlig ved substitusjonsbehandling med vitamin B12 og gir ikke nyttig informasjon (3,4). Prøvesvaret vil ikke si noe om hvordan kroppen utnytter tilskuddet. Det finnes ingen konsensus om behovet for kontinuerlig monitorering av behandlingseffekten når behandling med vitamin B12 har startet (1). Ved anemi pga. vitamin B12-mangel, anbefales monitorering av retikulocytter og hemoglobin.

Kobalaminer gir sjelden bivirkninger, selv i høye doser (5). Et eventuelt overskudd som kroppen ikke greier å binde, vil skilles ut i urinen. Eksempler på bivirkninger som kan forekomme er urtikaria, eksantem og anafylaksi.

Kreftrisiko
Vi har ikke funnet beskrevet tilfeller av kreftutvikling eller studier som har undersøkt kreftrisiko ved behandling med vitamin B12 alene. B-vitaminer er viktige for DNA-syntese og metylering, og man har derfor lurt på om de kan spille en kreftforebyggende rolle (6). Men en stor randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie med amerikanske kvinner fant at tilskudd av folat, vitamin B6 og vitamin B12 ikke viste endret forekomst av kreft (7). En nylig publisert norsk studie fant økt forekomst av kreft og spesielt lungekreft hos pasienter med iskemisk hjertesykdom som brukte 0,8 mg folsyre (8). Pasientene hadde ikke folatmangel, men de fikk folat fordi man trodde det kunne ha en positiv effekt på hjerte-/ karlidelser. Pasientene fikk samtidig 0,4 mg vitamin B12, men på bakgrunn av målte vitaminkonsentrasjoner antas det at effektene er mediert av folsyre og ikke vitamin B12. Resultatene er ikke direkte overførbare til andre pasientgrupper og funnene må bekreftes i andre studier. Forfatterne har bedt Kunnskapssenteret om en kunnskapsoppsummering av folsyre (9).

Konklusjon
For pasienter med uspesifikke symptomer i kombinasjon med kobalaminverdier som ligger i grenseområdet, anbefales å følge med på effekten av vitamin B12-behandlingen og fortsette behandlingen dersom det tilkommer klar klinisk bedring. Dersom underliggende årsak til mangelen ikke er kjent, kan prognose og nødvendig behandlingslengde ikke fastslås.

Høye verdier av kobalamin er vanlig ved substitusjonsbehandling med vitamin B12 og gir ikke nyttig informasjon om behandlingseffekt. Kobalaminer gir sjelden bivirkninger, selv i høye doser. Utvikling av kreft er ikke beskrevet, og vi har ikke funnet studier som har undersøkt kreftrisiko ved behandling med vitamin B12 alene.

Referanser
 1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (23. desember 2009).
 2. 2. Ueland PM, Schneede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalamin- og folatmangel og homocystinuri. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 690-3.
 3. 3. Stakkestad JA , Årberg A (red.). Brukerhåndbok i klinisk kjemi 2004; 327-9.
 4. 4. Dollery C, editor. Therapeutic drugs 1999; 2nd ed.: C342-5.
 5. 5. RELIS database 2009; spm.nr. 3931, RELIS Øst. (www.relis.no).
 6. 6. Brean A. B-vitaminer forebygger ikke kreft. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 6.
 7. 7. Zhang SM, Cook NR, Albert CM et al. Effect of combined folic acid, vitamin B6 and vitamin B12 on cancer risk in women: a randomized trial. JAMA 2008; 300:2012-21.
 8. 8. Ebbing M, Bønaa KH, Nygård O et al. Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12. JAMA 2009; 302(19): 2119-26.
 9. 9. Hanger MR. Usikkerhet etter folsyrealarm. Dagens Medisin. www.dagensmedisin.no (publisert 26. november 2009).