Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4315, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 07.07.2010

 • RELIS Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Losartan og parestesi i hender og føtter

Dato for henvendelse: 07.07.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4315, RELIS Øst

SPØRSMÅL: En pasient har startet med losartan pga. påvist mikroalbuminuri, og har etter dette fått prikking og stikking i hender og føtter. Dette gjør at pasienten ikke får sove. I pakningsvedlegget står det at parestesier er sjeldne bivirkninger. Preparatet er seponert. Lege spør om det bør skiftes til en annen angiotensin 2-antagonist (AT2-blokker).

SVAR: I preparatomtalen til Cozaar (losartan) er parestesi rapportert som sjelden bivirkning (>1/10000, < 1000) hos hypertensive pasienter med venstre ventrikkelhypertrofi (1). Parestesi er angitt som sjelden bivirkning av losartan i den britiske legemiddelhåndboken (2), og UptoDate angir at parestesier og perifere nevropatier er rapportert hos <1% av pasientene som behandles med losartan (3). Ved søk i litteraturen har vi ikke funnet dette nærmere beskrevet og heller ikke om det er forskjell mellom de ulike AT2-blokkerne. I tillegg kan det være individuelle forskjeller, og det kan ikke forutsis hvordan den aktuelle pasienten vil reagere på andre AT2-blokkere. Parestesier har også vært rapportert for ACE-hemmere (4), og det anses mulig at dette kan være en klasseeffekt av legemidler med virkning på renin-angiotensinsystemet.

Mikroalbuminuri ses ved tidlig nefropati og spesielt ved diabetes og hypertensjon (5). Vi er ikke kjent med årsaken til mikroalbuminuri hos den aktuelle pasienten. Dersom pasienten har diabetes, kan diabetisk nevropati også gi prikking og stikkende følelse (6). Flere ACE-hemmere har mikroalbuminuri ved begynnende diabetisk nefropati som godkjent indikasjon (7-9). AT2-blokkerne på markedet i Norge har ikke dette.

Konklusjon
Det vil styrke årsakssammenhengen mellom losartan og parestesiene dersom disse forsvinner etter seponeringen av preparatet, men det kan ikke forutsis om pasienten vil få parestesier av andre AT2-blokkere. Basert på godkjente indikasjoner og dermed bedre dokumentasjonsgrunnlag, kan evt. en ACE-hemmer forsøkes. Dette forutsetter at det ikke er spesielle grunner til at ACE-hemmere ikke kan benyttes hos denne pasienten.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cozaar. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 5. mars 2010).
 2. 2. Joint Formulary Committee. British National Formulary. Online 2010 ed. London: British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. www.medicinescomplete.com (Søk 5. juli 2010).
 3. 3. UpToDate. Losartan: Drug information. http://www.uptodate.com/ (Søk 5. juli 2010)
 4. 4. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.1: 232.
 5. 5. Hartmann A, Jenssen T et al. Protein-kreatinin-ratio - en enkel metode for vurdering av proteinuri i klinisk praksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2180-3.
 6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (6. juli 2010).
 7. 7. Norsk elektronisk legehåndbok. Diabetisk nevropati. http://www.legehandboka.no/ (7. juli 2010).
 8. 8. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Triatec. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 5. juni 2009).
 9. 9. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zestril. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 9. mars 2010).