Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4525, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 26.10.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Von Willebrand sykdom og bruk av østrogentilskudd

Dato for henvendelse: 26.10.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4525, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient med von Willebrand sykdom har klimakterielle plager og ønsker å bruke østrogentilskudd. Legen lurer på om det er noe i veien for det.

SVAR: Von Willebrand sykdom er den mest vanlige arvelige blødningstilstanden og prevalensen er 1 per 100-500 personer, og den nedarves autosomalt dominant (1). Sykdommen deles inn i tre typer: nedsatt mengde eller fravær av normal von Willebrands faktor (henholdsvis type I og III) eller funksjonelt defekt molekyl (type II) (2). Von Willebrands faktor er nødvendig for adhesjon av blodplater til subendotel i karvegg og er bærermolekylet for faktor VIII i plasma. Pasienter med von Willebrand sykdom kan ha normal eller forlenget blødningstid. Blødninger ses gjerne fra hud- og slimhinner (1,2).

Tidligere studier kunne tyde på at bruk av østrogen til behandling av klimakterielle plager beskyttet mot kardiovaskulær sykdom, men senere studier har vist at risiko kan øke (3,4). Peroral behandling med østrogener, med eller uten gestagen, øker risikoen for venøs tromboembolisme 2-3 ganger (2). Von Willebrand faktor er vist å øke ved peroral behandling med østrogen hos postmenopausale kvinner, men det er fortsatt usikkert hvilken klinisk betydning dette har (3). Ved bruk av østrogen uten gestagentilskudd ses markert økt risiko for endometriecancer, og risiko avhenger av dose og behandlingsvarighet. Risiko for brystkreft er økt ved bruk av østrogentilskudd, spesielt ved kombinasjon med gestagen (2).

Pasienter med von Willebrand sykdom har økt blødningstendens, men vi har ikke funnet litteratur som viser at bruk av østrogentilskudd gir ytterligere økt blødningstendens hos disse pasientene (1, 2). Behandling med østrogentilskudd må vurderes ut fra vanlige forsiktighetsregler, og risiko for bivirkninger må veies opp mot behov for slik behandling.

Referanser
  1. 1. Kasper DL et al, editors. Harrison`s principles of internal medicine 2005; 16th ed.:676-8.
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (25. oktober 2010).
  3. 3. Dybey RK, Imthurn B et al. Hormone replacement therapy and cardiovaskular disease. What went wrong and where do we go from here? Hypertension 2004; 44: 789-95.
  4. 4. Rabbani LE, Seminario NA et al. Oral conjugated equine estrogen increases plasma von Willebrand factor in postmenopausal women. J Am Coll Cardiol 2002; 40(11): 1991-9.