Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 494, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 13.11.2003

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Guanfacin til behandling av tics og Tourettes syndrom

Dato for henvendelse: 13.11.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 494, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: Nye anbefalinger fra USA om behandling av Tics/Tourettes nevner bruk av 'guanfacine'. Er det tilgjengelig i Norge?

SVAR: Guanfacin er en selektiv alfa2-agonist med effekter lignende klonidin, men med mindre hemming av dopamin turnover (1). Effekten av klonidin ved behandling av Tourette syndrom er tidligere utredet av RELIS (2)

Guanfacin er ikke godkjent til behandling av Tourette syndrom eller ADHD i USA eller Europa, og tilgjengelig dokumentasjon på disse indikasjonene er sparsom.

En liten randomisert, dobbelt blind studie undersøkte effekten av guanfacin (maksimum dose 4 mg/dag) hos 34 barn med ADHD og milde til moderate tics (3). Etter 8 ukers behandling ble det observert 31% reduksjon i alvorligheten av tics målt med "Yale Globale Tics Severity Scale" (YGTSS). En liten åpen studie viste tilsvarende reduksjon i YGTSS score for vokale tics hos 7 barn med kombinert ADHD og Tourette syndrom (4). Reduksjonen i YGTSS for motoriske tics var ikke signifikant redusert hos disse barna (4).

Positive effekter av guanfacin ved Tourette syndrom uten samtidig ADHD er beskrevet i en kasusrapport (5). Vokale og motoriske tics hos en 6-år gammel gutt ble godt kontrollert etter behandling med henholdsvis 2,5 mg og 4 mg daglig. En nylig publisert pilotstudie viste imidlertid ingen signifikant bedring av tics eller andre neuropsykiatriske symptomer etter 4-ukers guanfacinebehandling av barn med mild Tourette's syndrom (6).

Tilgjengelighet
Guanfacin er ikke registrert i Norge, men kan søkes på spesielt godkjenningsfritak. Preparatet heter Estulic (Novartis) og finnes i tabletter på 2 mg (7,8).

Konklusjon
Basert på en beskjeden mengde dokumentasjon, synes det som guanfacin kan ha effekt ved samtidig forekomst av Tourette/tics og ADHD. Klinisk effekt av guanfacin på tics-tilstander uten samtidig ADHD er imidlertid ikke vist. Tilgjengelig dokumentasjon er for liten til å vurdere legemidlet plass i behandling av Tourette syndrom/tics.

Referanser
  1. 1. Drugdex® System. Drug evaluation. Guanfacine. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 118 expires 12/03.
  2. 2. RELIS database 2001; sp. nr. 369, RELIS Nord-Norge.
  3. 3. Scahill L et al. A placebo-controlled study of guanfacine in the treatment of children with tic disorders and attention deficit hyperactivity disorder. Am J Psychiatry 2001; 158 (7): 1067-74.
  4. 4. Chappell PB et al. Guanfacine treatment of comorbid attention-deficit hyperactivity disorder and Tourette's syndrome: preliminary clinical experience. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1995; 34 (9): 1140-6.
  5. 5. Fras I. Guanfacine for Tourette's disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996; 35 (1): 3-4.
  6. 6. Cummings CC et al. Neuropsychiatric effects of guanfacine in children with mild Tourette syndrome: a pilot study. Clin Neuropharmacol 2002; 25 (6): 325-32.
  7. 7. Index Nominum. Guanfacine. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 118 expires 12/03.
  8. 8. Drugline database (Sverige) 2003; spm.nr. 17468.