Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 4, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 25.07.2001

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mulig tobramycin-indusert nautisk vertigo

Dato for henvendelse: 25.07.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 4, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Gammel dame innlagt for empyem. Ble svimmel etter oppstart av behandling med tobramycin og svimmelheten vedvarer etter seponering og utskrivning. Diagnostisert som nautisk vertigo. Spørsmålsstilleren lurer på om tilstanden kan være utløst av tobramycin (aminoglykosid).

SVAR: Med forbehold om at sykehistorien og alder på pasienten ikke er kjent, er det sannsynligvis to mulige årsaker til vertigo hos denne pasienten:
a) en virusinfeksjon
b) ototoksisitet av tobramycin
Vertigo er et symptom og ingen sykdom og kalles også gjerne 'dizziness'. Kan klassifiseres på mer enn en måte, men et flytskjema er det mest praktiske for å finne frem til sannsynlig årsak (1).

Vertigo ble beskrevet å komme samtidig som behandling med tobramycin startet. Det taler for en bivirkning av den medikamentelle behandlingen, men siden vertigo, særlig hos pasienter under 50 år, kan komme etter en bakteriell infeksjon og da skyldes virus, kan denne årsaken foreløpig ikke utelukkes hos denne pasienten.
Vertigo kan være otologisk. Dersom pasienten har øresymptomer (følelse av at øret er fullt, øresus og hørselstap), er det sannsynlig.

Legemiddelindusert ototoksisitet (2)
En rekke legemidler kan gi nedsatt hørsel eller vestibulær funksjon, noen ganger permanent. Risiko øker med graden av nedsatt nyrefunksjon og alder. Dessuten er det økt risiko ved bruk av store doser over lengre tid og hvis det tidligere eller samtidig er gitt et annet ototoksisk legemiddel.

Tobramycin og andre aminoglykosider.
Alle aminoglykosider kan gi skade på hørselsceller og vestibulære hårceller, noen ganger er skaden irreversibel. Tidlige tegn på ototoksisitet varierer noe mellom aminoglykosidene. For tobramycin er det noe usikkert om tinnitus og vertigo er tidlige tegn og stoffet regnes for å ha moderat toksisk effekt på hørsel og vestibulærapparatet. Vestibulær forstyrrelse kan over tid erstattes av en kronisk tilstand av ustøhet der bare brå bevegelser gir vertigo.

Mekanismen bak skadene er ikke helt kjent, men skyldes skade på de deler av 8. hjernenerve som har med vestibulære funksjoner og øret (cochlear) å gjøre. Det er imidlertid også indikasjoner på at skaden er i sansereseptorene i det indre øret. Symptomer omfatter øresus, vertigo, ringing i øret og hørselstap, vanligvis for høyfrekvente lyder. En følelse av at øret er fullt er et tidlig tegn.

Risikofaktorer er varighet av behandling, akkumulert dose, høy feber og bakteremi. Nedsatt leverfunksjon og forhøyet BUN-serumkreatininratio har også vært assosiert med toksisk effekt på hørselsapparatet.

Referanser
  1. 1. Speight TM, Holford NHG, editors. Avery's Drug Treatment 1997; 4th ed.: 568-75.
  2. 2. MICROMEDEX Vol. 109 expires 9/2001.