Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 909, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 25.04.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller, myter om pauser, dokumentasjon av forlenget syklus

Dato for henvendelse: 25.04.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 909, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om det er hensiktsmessig å ta periodevis opphold (flere måneder eller et år?) ved bruk av p-piller over mange år for å sjekke at eggløsningen kommer i gang. Hun lurer også på sikkerheten ved bruk av p-piller kontinuerlig uten opphold mellom brettene.

SVAR: Pauser
Mange kvinner har hørt at det er lurt å ta periodevis opphold i p-pillebruken, enten noen måneder i året eller ett år innimellom ved flere års bruk.

Ved søk i databaser har vi ikke funnet studier som er gjort på om pauser i p-pillebruken er gunstig for fertiliteten eller har andre helsemessige gevinster. Det er imidlertid gjort mange studier som viser at p-pillebruk gir midlertidig redusert fertilitet etter seponering, men at fertiliteten er normalisert etter ca. ett år (1,2). En britisk studie fra 2002 fant at kvinner som hadde brukt p-piller i lang tid (mer enn fem år) hadde størst sannsynlighet for å bli gravide i løpet av de første 12 månedene, sammenliknet med kortere tids p-pillebruk eller kvinner som aldri hadde brukt p-piller (3).

En gynekolog ved Ullevål Universitetssykehus sier at myten om p-pillepauser er en av de evige mytene om p-piller, og at de stadig får inn abortsøkende kvinner som har blitt gravide under slike pauser. En svensk studie fra 1991 om prevensjonsmetoder og reproduktiv historie fulgte 488 kvinner fra de var 19 til 24 år. Nesten 90% av kvinnene hadde brukt p-piller en eller annen gang og frykt for bivirkninger var den hyppigste årsaken til at p-piller ble seponert. Artikkelen konkluderte med at seponering av p-piller av frykt for p-pillebivirkninger var en medvirkende faktor til økte aborttall (4).

Forlenget syklus/kontinuerlig p-pilleinntak
Kortvarig forskyvning av menstruasjon med p-piller ved eksamener, reiser eller ferier er velkjent (5). Kontinuerlig p-pilleinntak i flere måneder uten opphold mellom brettene er en relativt ny metode å bruke p-piller på, og dokumentasjonen er derfor tynnere. RELIS har tidligere svart på spørsmål om forlenget p-pillesyklus, og det har det siste året vært flere oversiktsartikler om emnet i forbindelse med at det i USA er lansert en p-pille med 3 måneders syklus (6,7,8).

Studier som er gjort, har funnet at forlenget syklus er godt tolerert og det er ikke sett alvorlige bivirkninger. Forlenget syklus gir mindre blodtap pga. sjeldnere blødninger, det gir muligens økt antikonseptiv effekt pga. mindre risiko forbundet med glemte tabletter, men også økt forekomst av sporblødninger og mellomblødninger. Studiene har vært for små til å kunne oppdage endringer i alvorlige bivirkninger som hjerneslag, lungeemboli og dyp venetrombose. Studiene har også vært for kortvarige til å kunne vurdere om det er endret risiko for brystkreft, eggstokkreft eller endometriekreft. Det er ikke undersøkt om det er endret feritilitet etter seponering. Det er heller ikke kjent om økt totalt hormoninntak, jevnere hormonnivåer eller sjeldnere blodtap har noe å si for bivirkningsrisiko.

Konklusjon
Det er ingen dokumentasjon på at pauser i p-pillebruk gir bedret fertilitet eller andre helsegevinster. Kortvarig menstruasjonsforskyvning virker å være uten tilleggsbivirkninger i forhold til vanlig p-pillebruk. Bivirkninger og komplikasjoner ved langvarig og jevnlig forskyvning av menstruasjon i form av syklus på to måneder til ett år er ikke undersøkt.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2004; spm.nr. 2765, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. Bergsjø et al. Obstetrikk og gynekologi 2004; første utgave: 352.
  3. 3. Farrow A. et al. Prolonged use of oral contraception before a planned pregnancy is associated with a decreased risk of delayed conception. Human Reproduction 2002;17:2754-61.
  4. 4. Milsom I et al. A longitudinal study of contraception and pregnancy outcome in a representative sample of young swedish women. Contraception 1991;43:111-119.
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (27. april 2005).
  6. 6. RELIS database 2004; spm.nr. 1261, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  7. 7. Wiegratz I, Kuhl H. Long-cycle treatment with oral contraceptives. Drugs 2004;64:2447-62.
  8. 8. Hitchcock CL, Prior JC. Evidence about extending the duration of oral contraceptive use to suppress menstruation. Womens Health Issues 2004;14:201-11.