Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

ELINOR
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Svensk database 2017; spm.nr. 569, ELINOR

Dato for henvendelse: 18.01.2017

 • ELINOR

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Vitlöksextrakt (Kyolic) och acetylsalicylsyra (Trombyl)?

Dato for henvendelse: 18.01.2017

Svensk database 2017; spm.nr. 569, ELINOR

SPØRSMÅL: Frågeställaren efterfrågar information angående kombinationen acetylsalicylsyra (Trombyl) och vitlöksextrakt (Kyolic). Är kombinationen olämplig?

Patienten använder Trombyl och önskar börja använda Kyolic.

SVAR: Kyolic är ett kosttillskott som innehåller 600 mg vitlöksextrakt (1). Kyolic uppges av det marknadsförande företaget kunna bidra till bibehållen hjärthälsa, normala kolesterolvärden och till immunsystemets normala funktion, men medicinsk indikation saknas (1,2). Tabletten ska intas en gång dagligen med mat.

Det finns generellt lite dokumentation kring interaktioner mellan läkemedel och kosttillskott. Vid sökning i tillgänglig litteratur och databaser framkommer inte studier där man undersökt samtidigt intag av vitlöksprodukter och acetylsalicylsyra (Trombyl).

Att vitlök enskilt kan påverka koagulationen har observerats i ett flertal epidemiologiska- och in vitro-studier och finns beskrivet i fallrapporter (3-5). I tre översiktsartiklar från 2016, 2015 och 2001 angående hur naturprodukter kan påverka koagulationen, beskrivs vitlök vara en av de naturprodukter som kan hämma trombocytaggregationen (2,6,7). Ajoene, en av beståndsdelarna i vitlök, kan ha irreversibel effekt på trombocyterna genom att potentiera effekten av andra trombocythämmare (1,8).

Det är inte studerat hur mycket vitlök som måste intas för att trombocytaggregationen ska påverkas och innehållet i olika vitlöksprodukter kan skilja (9,10). I en studie med 18 friska frivilliga observerades till exempel ingen signifikant påverkan på trombocyternas funktion efter en måltid som innehöll 4,2 g rå vitlök (1).

Det finns studier som har undersökt skillnaden mellan rå och tillagad vitlök i trombocythämmandeaktivitet. I de flesta studier angående vitlökens effekt på trombocytaggregationen har framförallt rå, torkad eller extraherad vitlök använts (11). Alinas, som behövs för att bilda det trombocytaggregationshämmande ämnet, är temperaturkänsligt. In vitro-studier tyder på att vitlökens effekt på trombocytaggregationen avtar när den hettas upp (11,12). Sambandet är dock inte fullständigt klarlagt och det verkar bland annat ha betydelse hur länge vitlöken värms och huruvida vitlöken är krossad eller hel.

Samtidigt intag av Trombyl och vitlök kan teoretiskt tänkas ha additiva effekter (1,10,13). Vitlök kan därför potentiellt öka effekt och/eller biverkningar av Trombyl, men den kliniska relevansen är okänd. I ex vivo-studier har en synergistisk hämning av trombocytaggregationen observerats när helblod samtidigt exponerats för dipyridamol och ajoene (10).

Läkemedelsverket avråder från att kombinera vitlök med warfarin (14). Hos patienter som är välinställda på warfarin (Waran) har ett ökat INR (International Normalized Ratio) mätts i samband med att de börjat använda vitlök (10).

Samtidigt bruk av vitlök och trombocythämmande läkemedel bör undvikas (10). Om patienten ändå väljer att använda vitlöksprodukter bör patienten noggrant följas upp med avseende på kliniska tecken på blödningstendens.

SAMMANFATTNING
Vitlök kan associeras med en minskning av trombocytaggregationen. Det finns generellt lite dokumentation kring interaktioner mellan läkemedel och kosttillskott. Vid sökning i tillgänglig litteratur och databaser framkommer inte studier där man undersökt samtidigt intag av vitlöksprodukter, såsom Kyolic, och acetylsalicylsyra (Trombyl). Samtidigt intag av Trombyl och vitlök kan teoretiskt tänkas ha additiva effekter och samtidigt bruk bör undvikas. I de fall som patienten ändå väljer att använda vitlöksextrakt, rekommenderas noga uppföljning hos läkaren med avseende på kliniska tecken på blödningstendens.

KONSULTERADE KÄLLOR
Pubmed
Micromedex
Fass
Läkemedelsverket
RELIS

Referanser
 1. 1. RELIS database [2015]; spm.nr. [5975], RELIS [sör-öst]. (www.relis.no/database)
 2. 2. Kyolic. Apotea [www]. [Hämtat 2017-01-12]. Hämtat från: http://www.apotea.se/
 3. 3. McEwen BJ. The influence of herbal medicine on platelet function and coagulation: a narrative review. Semin Thromb Hemost. 2015 Apr;41(3):300-14.
 4. 4. Borrelli F, Capasso R, Izzo AA. Garlic (Allium sativum L.): adverse effects and drug interactions in humans. Mol Nutr Food Res. 2007 Nov;51(11):1386-97. Review.
 5. 5. Wojcikowski K, Myers S, Brooks L. Effects of garlic oil on platelet aggregation: a double-blind placebo-controlled crossover study. Platelets. 2007 Feb;18(1):29-34.
 6. 6. Hirsch GE, Viecili PR, de Almeida AS, Nascimento S, Porto FG, Otero J, Schmidt A, da Silva B, Parisi MM, Klafke JZ. Natural Products with Antiplatelet Action. Curr Pharm Des. 2016 Nov 23. (Pubmed abstract).
 7. 7. Ackermann RT, Mulrow CD, Ramirez G, Gardner CD, Morbidoni L, Lawrence VA. Garlic shows promise for improving some cardiovascular risk factors. Arch Intern Med. 2001 Mar 26;161(6):813-24. Review.
 8. 8. Apitz-Castro R, Badimon JJ, Badimon L. Effect of ajoene, the major antiplatelet compound from garlic, on platelet thrombus formation. Thromb Res. 1992 Oct 15;68(2):145-55.
 9. 9. Fugh-Berman A. Herb-drug interactions. Lancet. 2000 Jan 8;355(9198):134-8. Review. Erratum in: Lancet 2000 Mar 18;355(9208):1020.
 10. 10. Micromedex® 2.0 (electronic version). [Garlic] (Drugdex System). http://www.micromedexsolutions.com/ (2017-01-04).
 11. 11. Cavagnaro PF, Camargo A, Galmarini CR, Simon PW. Effect of cooking on garlic (Allium sativum L.) antiplatelet activity and thiosulfinates content. J Agric Food Chem. 2007 Feb 21;55(4):1280-8.
 12. 12. Hansen EA, Folts JD, Goldman IL. Steam-cooking rapidly destroys and reverses onion-induced antiplatelet activity. Nutr J. 2012 Sep 20;11:76.
 13. 13. Tesch BJ. Herbs commonly used by women: an evidence-based review. Am J Obstet Gynecol. 2003 May;188(5 Suppl):S44-55. Review.
 14. 14. Vanliga frågor om växtbaserade läkemedel - Vilka naturprodukter ska man vara försiktig med om man använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten? Läkemedelsverkets hemsida [www]. [uppdaterad 2016-12-01, hämtat 2017-01-04]. Hämtat från: http://www.lakemedelsverket.se