Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

ULIC
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Svensk database 2019; spm.nr. 157, ULIC

Dato for henvendelse: 22.01.2019

 • ULIC

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Ortostatism av blodtrycksläkemedel

Dato for henvendelse: 22.01.2019

Svensk database 2019; spm.nr. 157, ULIC

SPØRSMÅL: Många hypertonipatienter - i synnerhet äldre - har ju problem med ortostatisk hypotension. Finns det skillnader mellan hypertoniläkemedlen? Enligt en översiktsartikel jag hittade ansågs ACE-hämmare/ARB bättre än övriga, men det fanns ingen referens till detta påstående. Intuitivt tänker jag också att de som påverkar kärl bör vara sämre, men det kanske inte är så.

SVAR: Sammanfattning

Det saknas konklusiva bevis för en eventuell skillnad i risk för ortostatisk hypotension mellan olika typer av blodtrycksläkemedel. Resultat från epidemiologiska studier varierar stort, men generellt tycks ACE-hämmare och ARB ha en neutral eller positiv effekt, medan betablockerare och alfablockerare tycks ha en negativ. Resultaten för kalciumblockerare, diuretika och aldosteronantagonister är svårtolkade eller bristfälliga.

Svar

Vi har inte hittat några stora randomiserade, kliniska prövningar som har jämfört flera olika typer av blodtrycksläkemedel och rapporterat incidensen av ortostatisk hypotension. Däremot har en mindre klinisk prövning hittats, liksom många epidemiologiska studier. Dessa beskrivs nedan.

Kliniska prövningar

I en klinisk prövning ingick 162 patienter (75 år och äldre) med ortostatisk hypotension och med behandling med olika typer av blodtrycksläkemedel (1). Patienterna randomiserades till utsättning eller fortsatt behandling och effekt på ortostatisk hypotension följdes. Överlag sågs ingen skillnad i förekomsten av ortostatisk hypotension 4 månader efter utsättning. Jämfört med utsättning av andra blodtrycksläkemedel medförde utsättning av ARB dock en signifikant större återhämtning från ortostatisk hypotension. Ingen skillnad sågs för andra typer av läkemedel (diuretika, betablockerare, ACE-hämmare, kalciumblockerare). Antalet studiedeltagare var dock litet.

Epidemiologiska studier

Ortostatisk hypotension

I en kohortstudie av 571 patienter som var 67 år och äldre undersöktes möjliga riskfaktorer för ortostatisk hypotension, bl.a. blodtrycksbehandling (2). Behandling med alfa-blockerare eller kacliumblockerare var vanligare hos de med ortostatisk hypotension (n=183) jämfört med de utan (n=388). Ingen skillnad sågs för betablockerare, loopdiuretika, tiazider eller ACE-hämmare/ARB.

I en kohortstudie av 3775 kvinnor i åldrarna 60-80 år undersöktes sambandet mellan ortostatisk hypotension och läkemedelsbehandling (3). Omkring en tredjedel av patientpopulationen uppvisade ortostatisk hypotension. I denna studie sågs en signifikant ökad risk hos de som behandlades med betablockerare, men ingen effekt för övriga typer av blodtryckssänkande läkemedel (tiaziddiuretika, kalciumblockerare, ACE-hämmare, icke-tiaziddiuretika, alfa-blockerare).

I en annan kohortstudie av patienter 80 år och äldre (n=994) sågs ett signifikant samband mellan en ökad risk för ortostatisk hypotension och behandling med betablockerare, medan risken var signifikant lägre för ARB (4). Ingen effekt sågs av alfa-blockerare, kalciumblockerare, ACE-hämmare, loopdiuretika, tiaziddiuretika eller aldosteronantagonister.

I en kohortstudie av 4467 patienter med ortostatisk hypotension av olika svårighetsgrad befanns behandling med betablockerare eller alfablockerare vara signifikant kopplad till en ökad risk för ortostatisk hypotension av svår grad (5). Ingen koppling sågs mellan svårighetsgrad av ortostatisk hypotension och behandling med diuretika, ACE-hämmare, ARB, eller kalciumblockerare.

I en retrospektiv journalstudie undersöktes sambandet mellan olika typer av blodtrycksläkemedel och risken för ortostatisk hypotension hos 9242 patienter med hypertoni (6). Bland de med ortostatisk hypotension var behandling signifikant vanligare med diuretika, alfa-blockerare, centralt verkande antihypertensiva, betablockerare och kalciumblockerare av icke-dihydropyridintyp. Ingen skillnad sågs för kalciumblockerare av dihydropyridintyp eller ACE-hämmare, medan behandling med ARB var signifikant mindre vanligt.

I en tvärsnittsstudie undersöktes möjliga riskfaktorer för ortostatisk hypotension hos 302 patienter med hypertoni (7). I denna studie var behandling med alfablockerare signifikant vanligare hos de med ortostatisk hypotension jämfört med de utan. Vi har tyvärr bara tillgång till abstract och kan inte få fram eventuella detaljer för andra klasser av blodtrycksläkemedel.

I en kohortstudie undersöktes möjliga riskfaktorer för ortostatisk hypotension hos 469 patienter med hypertoni (8). I denna studie var behandling med ACE-hämmare signifikant mindre vanligt hos de med ortostatisk hypotension jämfört med de utan. Ingen skillnad sågs för betablockerare, kalciumblockerare, tiazider, loopdiuretika, spironolakton eller ARB.

Fall och frakturer

Ett mycket stort antal epidemiologiska studier har undersökt den eventuella kopplingen mellan blodtrycksbehandling och risk för fall eller frakturer. Olika studier har kommit fram till olika resultat. Nedanstående beskriver fynden baserat på metaanalyser.

Fall och blodtrycksbehandling

I en metaanalys av sammanlagt 29 epidemiologiska studier som undersökt risken för fall vid behandling med blodtrycksläkemedel sågs en ökad risk vid behandling med diuretika (tiazider och loopdiuretika som grupp) (9). Ingen ökad risk sågs för betablockerare, ACE-hämmare eller kalciumblockerare.

Frakturer och blodtrycksbehandling

I en metaanalys av 54 epidemiologiska studier som undersökt risken för frakturer vid behandling med olika typer av blodtrycksläkemedel fann man en skyddande effekt av tiazider, betablockerare och ACE-hämmare (10). Risken var något ökad för behandling med icke-tiaziddiuretika. såsom loopdiuretika. Risken var neutral för alfa-blockerare.

Referanser
 1. 1. Moonen JE, Foster-Dingley JC, de Ruijter W, van der Grond J, de Craen AJ, van der Mast RC. Effect of discontinuation of antihypertensive medication on orthostatic hypotension in older persons with mild cognitive impairment: the DANTE Study Leiden. Age Ageing. 2016 Mar;45(2):249-55.
 2. 2. Press Y, Punchik B, Freud T. Orthostatic hypotension and drug therapy in patients at an outpatient comprehensive geriatric assessment unit. J Hypertens. 2016 Feb;34(2):351-8.
 3. 3. Kamaruzzaman S, Watt H, Carson C, Ebrahim S. The association between orthostatic hypotension and medication use in the British Women's Heart and Health Study. Age Ageing. 2010 Jan;39(1):51-6.
 4. 4. Valbusa F, Labat C, Salvi P, Vivian ME, Hanon O, Benetos A; PARTAGE investigators. Orthostatic hypotension in very old individuals living in nursing homes: the PARTAGE study. J Hypertens. 2012 Jan;30(1):53-60.
 5. 5. Romero-Ortuno R, O'Connell MD, Finucane C, Soraghan C, Fan CW, Kenny RA. Insights into the clinical management of the syndrome of supine hypertension--orthostatic hypotension (SH-OH): the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA). BMC Geriatr. 2013 Jul 15;13:73.
 6. 6. Di Stefano C, Milazzo V, Totaro S, Sobrero G, Ravera A, Milan A, Maule S, Veglio F. Orthostatic hypotension in a cohort of hypertensive patients referring to a hypertension clinic. J Hum Hypertens. 2015 Oct;29(10):599-603.
 7. 7. Barochiner J, Alfie J, Aparicio L, Rada M, Morales M, Cuffaro P, Galarza C, Waisman G. Orthostatic hypotension in treated hypertensive patients. Rom J Intern
 8. 8. Med. 2012 Jul-Sep;50(3):203-9.
 9. 9. Fedorowski A, Burri P, Melander O. Orthostatic hypotension in genetically related hypertensive and normotensive individuals. J Hypertens. 2009
 10. 10. May;27(5):976-82.
 11. 11. Leipzig RM, Cumming RG, Tinetti ME. Drugs and falls in older people: a systematic review and meta-analysis: II. Cardiac and analgesic drugs. J Am Geriatr Soc 1999; 47: 40–50.
 12. 12. Wiens M, Etminan M, Gill SS, Takkouche B. Effects of antihypertensive drug treatments on fracture outcomes: a meta-analysis of observational studies. J Intern Med. 2006 Oct;260(4):350-62.