Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 1499, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 26.10.2000

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Testosteronbehandling av Klinefelters syndrom

Dato for henvendelse: 26.10.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 1499, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En farmasøyt på apotek spør for en 32 år gammel mann med oppdaget Klinefelters syndrom om testosteron kan bidra til å gi funkjonsdyktige spermier egnet for kunstig inseminasjon, om det foreligger bivirkninger av langtidsbruk og om doseringen er for høy. Han bruker nå Atmos (testosteron), 5 mg plaster om kvelden, og Primoteston depot (testosteronenantat og -propionat), 180 mg annenhver uke.

SVAR: Klinefelters syndrom skyldes en genetisk defekt der mannen har kromosomsammensetningen 47 XXY. Denne tilstand vil vanligvis ikke bli oppdaget før etter pubertetsalder da barna utvikler seg normalt. Den vil etter pubertet kunne arte seg ved små testis, azoospermi, gynekomasti og forhøyede plasma gonadotropinverdier (1).

I litt eldre litteratur angis det at "no method is available for reversing the infertility" (2), mens ny litteratur kan gi forhåpninger om at menn med en viss spermieproduksjon kan oppnå fertilitet gjennom in vitro fertilisering (1). Etter samråd med IVF seksjonen, Kvinneklinikken, Rikshospitalet (3) ser man lite optimistisk på mulighetene for å lykkes med dette, og de er ikke kjent med at testosteron i de beskrevne doser skal kunne gi økt spermieproduksjon ved Klinefelters syndrom.

Testosteron kan gis som substitusjonsbehandling ved Klinefelters syndrom, og slik behandling anbefales fra pubertetsalder for å fremme virilisering (4). Den beskrevne dosering synes rimelig for slik behandling.

I vanlig oppslagsverk (5) er flere bivirkninger av testosteronbehandling omtalt og det må utvises forsiktighet ved hjertesvikt (blodtrykk), nyresykdom og leverskade. Androgenfølsomt vev kan påvirkes, som prostata med økt sjanse for prostatacancer. Når det gjelder Klinefelters syndrom skal man være oppmerksom på at gynekomastien kan forverres ved langtidsbehandling med testosteron (1).

Referanser
  1. 1. Fauci AS et al, editors. Harrison's Principles of Internal Medicine 1998; 14th ed.: 2120-1.
  2. 2. Isselbacher KJ et al, editors. Harrison's Principles of Internal Medicine 1994; 13th ed.: 2041-2.
  3. 3. Kvinneklinikken., Rikshospitalet, pers. medd. 1. november 2000.
  4. 4. Behrman R et al, editors. Nelson Textbook of Pediatrics 1992; 14th ed.:1456-7.
  5. 5. Felleskatalog 2000: 133, 1272.