Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1705, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 30.08.2001

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ridaura og sædkvalitet

Dato for henvendelse: 30.08.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1705, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Hvilken effekt har Ridaura (auranofin) på sædkvaliteten? En mann skal delta i IVF-befruktning. Han bruker Ridaura, og har tidligere også brukt Orudis (ketoprofen), prednisolon og metotreksat på grunn av psoriasisartritt.

SVAR: Vi har gjennomgått tilgjengelig litteratur og databaser uten å finne opplysninger om auranofin eller andre gullforbindelser har effekt på sædceller eller spermatogenese.
Siden pasienten tidligere har fått behandling med metotreksat, har spørsmålsstiller fått tilsendt en tidligere RELIS-utredning om effekt av dette legemidlet på spermatogenesen (1).

Sikkerhet ved bruk av gull hos gravide kvinner er ikke endelig fastslått på grunn av sparsomme kliniske data. Dyrestudier med rotter og kaniner har vist abdominale effekter, navlebrokk, økt abortfrekvens, embryotoksiske effekter med mer (2,3).

Referanser
  1. 1. RELIS database 1999; sp.nr. 1152, RELIS Sør. http://www.relis.no.
  2. 2. FASS Läkemedel i Sverige 2001: 1228.
  3. 3. Reprorisk®. Reprotox. Auranofin. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 109 expires 9/2001.