Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2982, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 20.06.2006

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Forskyvning av menstruasjon

Dato for henvendelse: 20.06.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2982, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Apotekkunder som bruker sekvenspiller (Trinordiol) som prevensjon spør om råd for å forskyve menstruasjon, spesielt i ferietiden.
Farmasøyten er kjent med opplysningene i Norsk legemiddelhåndbok om at menstruasjon kan utsettes i inntil 10 dager, men vil vite om og hvordan menstruasjonen kan utsettes ytterligere. Det forutsettes at beskyttelse mot graviditet opprettholdes.
Er det mulig å fremskynne menstruasjon ved å avbryte i perioden for de siste 10 gule tablettene? Er kvinnen da sikker på å få menstruasjonsblødning umiddelbart, og vil hun være beskyttet mot graviditet i neste syklus dersom hun ikke har brukt p-piller i hele foregående syklus?

SVAR: Som allerede nevnt er det mulig å utsette menstruasjonen i inntil 10 dager (1).
Det er mulig å utsette menstruasjonen ytterligere ved å fortsette med de gule tablettene (Trinordiol) på neste brett etc.
De gule tablettene (Trinordiol) inneholder 125 µg levonorgestrel og 30 µg ethinyløstradiol (2). Den monofasiske p-pillen Microgynon (100 µg levonorgestrel og 30 µg ethinyløstradiol) (3)inneholder altså svært like mengder hormoner som de trifasiske p-pillene. Denne og andre monofasiske p-piller har vært brukt for å utsette menstruasjon (forlenge syklus) i kliniske studier (4-19). I disse studiene har man forlenget sykluslengde mellom 42 og 336 dager.

De fleste studiene har ikke sett spesifikt på sikkerhet med hensyn til graviditeter, men har konsentrert seg om å se på blødningsmønstre. Det er vist noe økt forekomst av småblødninger ved forlenget p-pillesyklus, spesielt i uke 4-5 når det normalt ville kommet en bortfallsblødning ved ordinær p-pillebruk. Ved fortsatt kontinuerlig bruk blir det vanligvis færre småblødninger.
Det er blitt hevdet at forlenget syklus gir høyere sikkerhet enn vanlig p-pillebruk fordi man da unngår delvis modning av follikler i den hormonfrie perioden. I en studie fant man en Pearl Index på 0.60 ved forlenget p-pillesyklus, sammenlignet med 1.78 ved vanlig bruk (20).

Kvinner som ønsker å utsette menstruasjonen bør informeres om at fortsatt inntak av aktive piller ikke er noen garanti for å unngå småblødninger.
Kvinner som bruker trifasiske p-piller, men som ønsker å utsette menstruasjonen for en kortere eller lengre periode opptil flere ganger i året, bør diskutere med sin lege om mulighet for å gå over til monofasiske p-piller, forutsatt at de tolerer dem. Monofasiske p-piller er bedre egnet for forlenget syklus både med hensyn til brukervennlighet og økonomi.

Det er ikke å anbefale å fremskynne menstruasjon ved å avbryte p-pillebruk i perioden med de siste 10 gule tablettene. Det har ikke vært mulig å finne studier på dette og det er dessuten meget usikkert om menstruasjonen ville komme som "bestilt" i det tablettfrie intervallet.

Referanser
 1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004: 428.
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Trinordiol. www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 14. november 2005).
 3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Microgynon. www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 15. mars 2004).
 4. 4. Loudon NB et al. Acceptability of an oral contraceptive that reduces the frequency of menstruation: the tri-cyclic pill regimen. BMJ 1977; 2: 487-90.
 5. 5. Hamerlynck JVTH et al. Postponement of withdrawal bleeding in women using low-dose combined oral contraceptives. Contraception 1987; 35: 199-205.
 6. 6. de Voogt WS. Postponement of withdrawal bleeding with a monophasic oral contraceptive containing desogestrel and ethinylestradiol. Contraception 1991; 44: 107-12.
 7. 7. Kornaat H et al. The acceptance of a 7-week cycle with a modern low-dose oral contraceptive (Minulet). Contraception 1992; 45: 121-7.
 8. 8. Cachrimanidou A-C et al. Long-interval treatment regimen with a desogestrel-containing oral contraceptive. Contraception 1993; 48: 205-16.
 9. 9. Cachrimanidou A-C et al. Hemostasis profile and lipid metabolism with long interval use of a desogestrel-containing oral contraceptive. Contraception 1994; 50: 153-65.
 10. 10. Kovacs GT et al. A trimonthly regimen for oral contraceptives. Br J Fam Plann 1994; 19: 274-5.
 11. 11. Coutinho EM et al. Comparative study on intermittent versus continuous use of a contraceptive pill administered by vaginal route. Contraception 1995; 51: 355-8.
 12. 12. Ruchhoft E et al. Pituitary function is altered during the same cycle in women with polycystic ovary syndrome treated with continuous or cyclic oral contraceptives or a gonadotropin-releasing hormone agonist. Fertil Steril 1996; 66: 54-60.
 13. 13. Sulak PJ et al. Extending the duration of active oral contraceptive pills to manage hormone withdrawal symptoms. Obstet Gynecol 1997; 89: 179-83.
 14. 14. Vercellini P et al. Cyproterone acetate versus a continuous monophasic oral contraceptive in the treatment of recurrent pelvic pain after conservative surgery for symptomatic endometriosis. Fertil Steril 2002; 77: 52-61.
 15. 15. Kwiecin M et al. Bleeding patterns and patient acceptability of standard or continuous dosing regimens of a low-dose oral contraceptive: a randomized trial. Contraception 2003; 67: 9-13.
 16. 16. Miller L, Hughes JP. Continuous combination oral contraceptive pills to eliminate withdrawal bleeding: a randomized trial. Obstet Gynecol 2003; 101: 653-61.
 17. 17. Wiegratz I et al. Attitudes of German women and gynecologists towards long-cycle treatment with oral contraceptives. Contraception 2004; 69: 37-42.
 18. 18. Sulak PJ et al. Acceptance of altering the standard 21-day/7-day oral contraceptive regimen to delay menses and reduce hormone withdrawal symptoms. Am J Obstet Gynecol 2002; 186: 1142-9.
 19. 19. Miller L, Notter KM. Menstrual reduction with extended use of combination oral contraceptive pills: randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2001; 98: 771-8.
 20. 20. Anderson FD, Hait H. A multicenter, randomized study of an extended cycle oral contraceptive: the Seasonale-301 Study Group. Contraception 2003; 68: 89-96.