Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3096, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 09.11.2006

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hudutslett av lamotrigin

Dato for henvendelse: 09.11.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3096, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En ca 10 år gammel gutt med ADHD behandles med atomoksetin (Strattera). Siden august bruker han også lamotrigin (Lamictal) i lav dose (25 mg x 2). Ved kontroll hos psykiater for 2 dager siden fortalte guttens mor at han den siste måneden har hatt urtikarialiknende utslett, som runde ringer med rød kant, som kommer og går. Legen seponerte derfor lamotrigin. Imidertid har moren tatt ny kontakt på grunn av forverring av guttens utslett, selv etter seponering.
Kan forverring av symptomene være tegn på hypersensitivitetsreaksjon, selv om det synes lite sannsynlig siden medikamentet ble seponert for et par dager siden.
Pasienten behandles også med desmopressin (Minirin), melatonin og astmamidler.

SVAR: Lamotrigin skal seponeres hos pasienter som viser tegn på hypersensitivitetssyndrom med utslett, feber og lymfeknutesvulst, så sant det ikke foreligger en sikker infeksiøs årsak.
Hudutslett er som oftest milde og forbigående, og en vanlig bivirkning av lamotrigin. Barn er mer utsatt enn voksne. I sjeldne tilfeller kan reaksjonen være alvorlig, og gi Steven Johnson's syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Ved utslett bør derfor pasienten utredes umiddelbart, og behovet for seponering av lamotrigin nøye vurderes. Alvorlige hudreaksjoner kommer som oftest innen ca 8 uker etter oppstart av behandlingen. Lav startdose og sakte opptrapping til terapeutisk nivå har erfaringsmessig redusert risiko for hudreaksjoner. Hos barn kan utslett forveksles med infeksjon (1,2,3).

Hudbivirkninger av lamotrigin er ikke spesielt karakteristiske, men forekommer som oftest som erytem eller makulopapulært utslett (2,3).

Vi har også kontaktet nevrologisk fagmiljø med bred erfaring med barn som bruker lamotrigin mot epilepsi. Deres praksis er å seponere lamotrigin umiddelbart dersom et barn får hudreaksjoner, selv om dette øker risiko for epileptiske anfall. Utover dette gis vanligvis ingen behandling, og utslettet forsvinner gradvis. Ved vurdering av det aktuelle tilfellet anbefalte de å se an situasjonen under tett oppfølging av barnet (4).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamictal. www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 15. april 2005).
  2. 2. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.4: 1994-6, 1999-2000.
  3. 3. Clinical Pharmacology © 2006 database. Lamotrigine. Gold Standard Multimedia. www.cp.gsm.com (søk 9. november 2006).
  4. 4. Overlege/farmasøyt. Spesialsykehuset for epilepsi, pers.medd. 9. november 2006.