Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 3232, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 19.03.2007

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lamotrigin og hypogammaglobulinemi

Dato for henvendelse: 19.03.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 3232, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En ung kvinne, født 1989, er utredet ved spesialsykehus. Hun bruker lamotrigin (Lamictal) 200 mg + 250 mg daglig mot en spesiell form for epilepsi, inkludert absenser. Pasienten har den senere tid hatt fallende gammaglobulinnivåer, men årsaken er uklar.
Sykehuslege ønsker opplysninger om hypogammaglobulinemi er en kjent bivirkning av lamotrigin. Legemiddelprodusenten er også kontaktet.

SVAR: Det finnes lite opplysninger om hypogammaglobulinemi ved bruk av lamotrigin i litteraturen. I en amerikansk preparatomtale står det nevnt "progressiv immunosuppresjon" uten nærmere detaljer (1). Ved søk i Medline og Embase har vi kun funnet én publisert kasuistikk om reversibel hypogammaglobulinemi (2) som er oversendt spørsmålsstiller.

For øvrig er det meldt ett tilfelle av hypogammaglobulinemi ved bruk av lamotrigin via spontanrapporteringssystemet til den norske bivirkningsdatabasen (3). Meldingen gjaldt en 36 år gammel mann med residiverende luftveisinfeksjoner som utviklet hypogammaglobulinemi under behandling med lamotrigin (Lamictal) for bipolar lidelse. Pasienten brukte i tillegg oxazepam (Sobril) og zolpidem (Stilnoct). Lamotrigin ble seponert etter 9 måneders behandling, og ca to måneder senere viste immunglobulinmålinger normalisering for alle (IgA, IgG og IgM).

I WHO's bivirkningsdatabase (4) er det i tillegg til meldingen fra Norge rapportert tre andre tilfeller av hypogammaglobulinemi i forbindelse med lamotrigin siden 1995. To av rapportene gjelder barn (3 og 5 år) som samtidig også brukte andre antiepileptika (henholdsvis valproat og fenytoin+karbamazepin). Rapportene i WHO-databasen er ikke tilstrekkelige til å kunne fastslå årsakssammenheng og hyppighet av hypogammaglobulinemi hos pasienter som behandles med lamotrigin.

Dersom det fortsatt er mistanke om at hypogammaglobulinemi hos den aktuelle pasienten kan skyldes lamotrigin oppfordres det til at tilfellet meldes som legemiddelbivirkning til RELIS i regionen. Meldeskjema kan lastes ned fra www.legemiddelverket.no eller www.relis.no/bivirkninger.

Referanser
  1. 1. McEvoy GK, editor. The AHFS Drug Information 2006. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2006. Electronic version, (20. mars 2007).
  2. 2. Smith J, Fernando T et al. Lamotrigine-induced commmon variable immune deficiency. (Case report.) Neurology 2004; 62(5): 833-4.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 19. mars 2007.
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 19. mars 2007.