Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 335, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 30.05.1996

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kløende utslett av blått fargestoff

Dato for henvendelse: 30.05.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 335, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege har kontaktet RELIS med spørsmål om det er rapportert at Trisekvens (østradiol og noretisteron) eller det blå fargestoffet indigotin (E 132) kan gi kløende utslett.
En kvinne, født 1947, fikk for noen uker siden forskrevet Trisekvens på indikasjonen hormonsubstitusjon i forbindelse med menopause. Etter 4-5 dagers bruk utviklet hun et kløende utslett over ansikt, armer og truncus. Pasienten hadde bare rukket å ta de blå tablettene, som inneholder østradiol 2 mg, samt indigotin (E 132). Hun har ingen kjente allergier, og hadde en uke tidligere avsluttet en kur med fenoksymetylpenicillin uten problemer med allergiske reaksjoner.
Legemidlet er inntil videre seponert, og legen vil vurdere å gi et annet preparat.

SVAR: Det er i perioden 1988-1995 rapportert fire liknende tilfeller ved bruk av Trisekvens til Bivirkningsnemnda ved Statens legemiddelkontroll (1). Det er beskrevet reaksjoner som eksantem, pruritus, urtikaria og "rash". Det fremgår ikke av rapportene hvorvidt reaksjonene antas å være forårsaket av virkestoff eller fargestoff.

Indigotin (Indigo Carmine) kan av og til forårsake hypersensitivitetsreaksjoner som hudutslett ("skin rash"), pruritus og bronkokonstriksjon (2). Slike reaksjoner er også rapportert i sjeldne tilfeller for både østrogener (3a) og progestogener (3b), blant annet noretisteron (4). Vi har ikke funnet opplysninger om at bivirkningen er registrert ved bruk av østradiol peroralt, og det er derfor noe uklart om den er aktuell kun for andre østrogenforbindelser.

Det bør vurderes å melde reaksjonen som mulig medikamentbivirkning til Statens legemiddelkontroll.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelkontroll. Bivirkningsrapporter 1988-1995.
  2. 2. Reynolds JEF, editor. Martindale. The Extra Pharmacopoeia 1993; 30th ed.: 775.
  3. 3. Reynolds JEF, editor. Martindale. The Extra Pharmacopoeia 1993; 30th ed.: 1167(a), 1170(b).
  4. 4. Dollery C, editor. Therapeutic Drugs 1991; vol 2: N121.