Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3923, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 16.12.2008

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Karbimazol og graviditet

Dato for henvendelse: 16.12.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3923, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En kvinne blir behandlet med karbimazol (Neo-Mercazole) 5 mg for hypertyreoidisme. Hun har blitt behandlet i trekvart år, og det er ikke naturlig å seponere behandlingen. Pasienten ønsker å bli gravid. Lege vil vite om behandling med karbimazol lar seg forene med graviditet.

SVAR: Dersom svangerskap oppstår under behandling med tyreostatika, bør det vurderes om sykdomsaktiviteten er så lav at behandlingen kan avsluttes (1). En ukontrollert hypertyreoidisme hos en gravid kvinne er en risiko for både den gravide og fosteret (2).

Ved hypertyreose under graviditeten er det viktig at den gravide behandles på strikt indikasjon og at det tilstrebes lavest mulig dose, spesielt i 3. trimester og kortes mulig behandlingstid. TSH-verdier hos den gravide bør ligge mot nedre grense i referanseområdet og T4 mot øvre grense da mild tyrotoksikose er mindre skadelig for fosterutviklingen enn hypotyreoidisme (3). Målinger av tyroid status hver 4-6 uker er nødvendig blant annet fordi behovet for tyreostatika ofte reduseres i slutten av graviditeten, og hos noen kan behandlingen avsluttes (3,1,5). "Blokkerende" behandling med tillegg av tyroksin brukes ikke hos gravide, dette for å unngå for store doser av tyreostatika, og fordi tyroksin i begrenset grad passerer placenta (1,6). Behandling av gravide med hypertyreoidisme er en spesialist oppgave som bør følges av endokrinolog og gynekolog (1).

I Norge er det to antityreoideapreparater tilgjengelig, karbimazol og propyltiourasil (4). Karbimazol er et prodrug, og blir omdannet til aktivt tiamazol (også kalt metimazol). Begge stoffene krysser placenta i tilsvarende grad og kan påvirke føtal tyreoid funksjon (5).
Enkeltkasuistikker har knyttet et spesielt mønster av misdannelser til bruk til karbimazol (metimazol) i første trimester, disse er først og fremst aplasia cutis (en flekkvis hudmangel spesielt i hodebunnen) og choanal/øsofagal atresi. Det er også sett mindre ansiktsabnormaliteter, hypoplastiske eller fraværende brystvorter, og forsinket psykomotorisk utvikling (6). Enkelte av disse misdannelsene er også sett etter ubehandlet hypertyroidisme, og større systematiske studier har ikke funnet økt risiko for alvorlige misdannelse hos fostre eksponert for metimazol/karbimazol (7). I en studie er det vist at medfødte misdannelser forekommer oftere hos barn av mødre hvis hypertyreose ikke er blitt behandlet enn i tilfeller der den gravide har fått behandling med karbimazol (8).

Flere oppslagsverk og artikler angir propyltiourasil som et førstevalg ved behandling av hypertyreose under graviditeten, spesielt i første trimester, uten at propyltiouracil og karbimazol er sammenlignet i større randomiserte studer (1,2,3,5). Anbefalingene skyldes først og fremst at propyltiourasil i mindre grad har vært knyttet til en bestemt type misdannelse i motsetning til som metimazol/karbimazol (5).

Konklusjon:
Ukontrollert hypertyreose under graviditeten er skadelig både for den gravide og fosteret, men dersom svangerskap oppstår under behandling med tyreostatika, bør det likevel vurderes om sykdomsaktiviteten er så lav at behandlingen kan avsluttes. Laveste mulig dose bør benyttes og tyreoideafunksjonen kontrolleres hyppig, og oppfølging av den gravide bør gjøres i samråd med spesialister.
Flere kilder angir at propyltiourasil er førstevalg, da bestemte misdannelser har vært knyttet opp mot bruk av metimazol/karbimazol. Større studier har imidlertid ikke funnet økt risiko for alvorlige misdannelser ved bruk av tyreostatika.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007: 133.
  2. 2. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation 2007; 2nd ed.: 390-2.
  3. 3. Rubin P, Ramsay M, editors. Prescribing in pregnancy 2008; 4rd ed.: 93.
  4. 4. Felleskatalog. http://www.felleskatalogen.no/ (Sist endret: 1. desember 2008).
  5. 5. Koren G, Soldin O. Therapeutic drug monitoring of antithyroid drugs in pregnancy, the knowledge gaps. Ther drug monit 2006; 28: 12-3.
  6. 6. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 1165-71.
  7. 7. Drugline database (Sverige) 2007; spm.nr. 23587.
  8. 8. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Neo-Mercazol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 22. februar 2005).