Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3997, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 23.02.2009

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Risiko for misdannelser etter fars bruk av metotreksat og hydroksyklorokin

Dato for henvendelse: 23.02.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3997, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Ektefelle til gravid pasient har reumatoid artritt og benytter hydroksoklorokin (Plaquenil) og metotreksat (Methotrexat). Dette ble seponert ca tre måneder før aktuelle svangerskap. Hun er henvist til fosterdiagnostikk. Vil det her foreligge forøket risiko for fostermisdannelser av metotreksat?

SVAR: Hos mennesket tar det omtrent 75 dager for en spermie å utvikles i testikkelen fra stamcellen, spermatogoniet (spermatogenesen) (1).

Metotreksat
Metotreksat påvirker spermatogenesen (2). Graviditet skal unngås hvis en partner bruker metotreksat. Optimalt tidsintervall mellom seponering av metotreksatbehandling hos en av partnerne og graviditet er ikke fullstendig klarlagt. Publiserte litteraturanbefalinger for tidsintervall varierer fra vanligvis tre måneder, og opptil ett år. Det er ikke presisert hvorvidt dette gjelder kvinnen, mannen eller begge partnere (3,4,5). Defekt oogenese/spermatogenese, midlertidig oligospermi og infertilitet er angitt som svært sjeldne (<1/10000) bivirkninger av metotreksat (2,3). Ifølge en svensk kilde kan kromosomundersøkelse av fosteret eventuelt vurderes dersom den mannlige partneren brukte metotreksat innenfor perioden av ca. tre måneder før konsepsjon (6).

Hydroksyklorokin
Prekliniske sikkerhetsdata for hydroksyklorokin foreligger ikke (7). I en in-vitro undersøkelse der man har studert påvirkning av medikamenter på spermiefunksjon antydes det at langtidssbruk av klorokin muligens kan gi tilstrekkelige vevskonsentrasjoner til at bivirkninger på spermiefunksjon ikke kan utelukkes (8). Ved gjennomgang av relevante oppslagsverk og databaser har vi ikke funnet kliniske data om påvirkning på mannlig fertilitet eller sædkvalitet av hydroksyklorokin, eller det nært beslektede klorokin, heller ikke advarsler om å unngå konsepsjon for en av partnerne, eller begge. Sammenholdt med utstrakt bruk over lang tid av disse medikamentene er det liten grunn til å tro at bruk i anbefalt dosering skulle være uheldig i forhold til konsepsjon og svangerskap.

Konklusjon
Metotreksat kan påvirke sædkvalitet og spermatogenese. Menn anbefales å seponere metotreksat minst tre måneder før konsepsjon. For hydroksyklorokin er det få holdepunkter for uheldig påvirkning. I det aktuelle tilfellet er medikamentene seponert ca. tre måneder før konsepsjon, som tilsvarer vel en spermiesyklus. Det er derfor liten grunn til å mistenke økt risiko for misdannelser hos fosteret.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Sædanalyse. http://www.legemiddelhandboka.no/ (26. februar 2009).
  2. 2. Rubin P, editor. Prescribing in pregnancy 2008; 4th ed.: 101.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Methotrexate. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. januar 2009).
  4. 4. Krause WKH. Drugs compromising male sexual health 2008: 191-2.
  5. 5. Clinical Pharmacology © 2009 database. Methotrexate. Gold Standard. http://www.clinicalpharmacology.com (26. februar 2009).
  6. 6. Källen B, Källen K. Läkemedel och fosterskador. Metotrexat (publisert 1. september 2007). http://www.janusinfo.se/gravreg/ (26. februar 2009).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Plaquenil. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 4. oktober 2007).
  8. 8. Hargreaves CA, Rogers S et al. Effects of co-trimoxazole, erythromycin, amoxicillin, tetracycline and chloroquine on sperm function in vitro. Hum Reprod 1998; 13(7): 1878-86.