Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 4008, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 04.03.2009

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Melatonin mot vitiligo

Dato for henvendelse: 04.03.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 4008, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pasient som har vitiligo (hvite flekker i huden) har hørt at melatonin tabletter kan hjelpe.
Legen, som mener det vel egentlig er lite behandling for denne tilstanden, spør om det finnes noe dokumentasjon på dette.

SVAR: Årsakene til vitiligo er fortsatt uavklart, men det finnes flere hypoteser, og melatonin spiller en rolle i enkelte av disse (1). Det er også fremlagt en hypotese om at lokal behandling med melatonin kan være nyttig i en rekke hudlidelser, deriblant vitiligo (2). Ved søk i databser som PubMed, Medline, Embase, Cochrane og Micromedex er det ikke identifisert publikasjoner der melatonin er brukt ved vitiligo. I preparatomtalen til melatonin (Circadin) er vitiligo ikke omtalt (3).

Et annet medikament som er beskrevet brukt mot vitiligo er metoksalen (4). I enkelte land markedsføres dette medikamentet under navnet Meladinine, et ord som likner på melanotan. Kanskje det er dette pasienten har hørt om? Metoksalen er et psoralenderivat som er beskrevet brukt i behandling av vitiligo i kombinasjon med bestråling med ultraviolett lys (PUVA) (4)

En oversiktsartikkel som omhandler vitiligo og behandlingsmuligheter er oversendt spørsmålsstiller (5).

Konklusjon
Det ikke identifisert vitenskapelige publikasjoner om bruk av melatonin ved vitiligo.

Referanser
  1. 1. Slominski A, Zmijewski M et al. Viewpoint 4: melatonin hypothesis on the vitiligo pathogenesis. Exp Dermatol 2008; 17: 148-50.
  2. 2. Fischer T F, Slominski A et al. Melatonin as a major skin protectant: from free radical scavenging to DNA damage repair. Exp Dermatol 2008; 17(9):713-30.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Circadin (Sist oppdatert 29.07.2008). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler
  4. 4. Sweetman SC, editor. Martindale: The Complete Drug Reference. Methoxsalen. Pharmaceutical Press. Electronic version, Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (06.03.2009).
  5. 5. Sitek, J C. Vitligo - tap av pigment i huden. Tidsskr Nor Læteforen 2006; 126 (18): 2370-2.