Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 4107, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 18.05.2009

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Østradiol/noretisteron og vitiligo

Dato for henvendelse: 18.05.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 4107, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En fastlege har en pasient fra Chile som har fått økende mengde vitiligoliknende områder på hendene siden oppstart av østradiol/noretisteron (Trisekvens) for 2 måneder siden. Hun hadde antydning til slike hudforandringer før oppstart, og det er fortsatt litt uklart om det er vitiligo eller pityriasis.
Har RELIS kjennskap til sammenheng mellom Trisekvens og melaninproduksjon i huden?

SVAR: Preparatet Trisekvens inneholder østrogenet østradiol og gestagenet noretisteron (norethindrone). Det er kjent at østrogener og gestagener brukt alene eller i kombinasjon kan gi ulike hudreaksjoner. Den godkjente preparatomtalen for Trisekvens angir at alopeci, hirsutisme eller akne, pruritus, urtikaria, seborré og angionevrotisk ødem er rapportert (1). Andre kilder omtaler også andre typer hudreaksjoner, blant annet melasma (2-4).
Ved søk i oppslagsverk og databaser finner vi imidlertid lite opplysninger om vitiligo som mulig bivirkning av østradiol og/eller noretisteron. I Verdens helseorganisasjons bivirkningsdatabase finnes enkelte rapporter om vitiligo hos pasienter som ble behandlet med østradiol. Rapportene er i mange tilfeller ikke årsaksvurdert og flere av pasientene brukte også andre legemidler (5*)).

Det kan på bakgrunn av ovenstående ikke utelukkes at vitiligo kan ha sammenheng med behandling med østradiol og eller noretisteron. Dersom det fastslås at den aktuelle pasientens plager virkelig er vitiligo og man ikke finner andre årsaker, er det av interesse å få hendelsen meldt som en mistenkt bivirkning. Meldeskjema finnes på www.relis.no/meldeskjema .

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanraporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Trisekvens. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 10. februar 2006).
  2. 2. Clinical Pharmacology © 2009 database. Estradiol; Norethindrone. Gold Standard. http://www.clinicalpharmacology.com (22. mai 2009).
  3. 3. Lexi-Comp online. Lexi-Drugs (NOKC): Estradiol and norethindrone. www.helsebiblioteket.no (22. mai 2009).
  4. 4. Litt JZ. Litt's Drug Eruption Reference Manual 2008; 14th ed.: 211-2, 455.
  5. 5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 22. mai 2009.