Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 4161, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 21.07.2009

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sibutramin og graviditet

Dato for henvendelse: 21.07.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 4161, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege angående en overvektig kvinne som har tatt Reductil (sibutramin) tabletter 15 mg daglig de første ukene av svangerskapet, men som seponerte legemiddelet midt i uke 7. Legen lurer på hva han skal si til henne om risiko i dette svangerskapet.

SVAR: RELIS har tidligere sett på risikoen ved bruk av sibutramin i graviditet og konkludert med at legemiddelet bør unngås ved graviditet. Om eksponering allerede har skjedd gir det alene imidlertid ikke grunn til å avbryte svangerskapet, men sibutramin bør seponeres (1). Mengden humandata er for liten til å utelukke at sibutramin har teratogen effekt, men en eventuell risiko er trolig liten (2, 3). Nedenfor følger et sammendrag av publiserte rapporter RELIS har funnet om bruk av sibutramin i graviditet.

I det svenske fødselsregister finnes 90 tilfeller hvor gravide har vært eksponert for sibutramin. Ni av disse (10 %) hadde en misdannelsesdiagnose (4). Dette er noe høyere enn i normalbefolkningen, men misdannelsene følger ikke noe bestemt mønster (5).

En rapport fra 2004 beskriver utfall av to graviditeter der mor hadde brukt sibutramin tidlig i svangerskapet. Begge kvinnene brukte 10 mg daglig i henholdsvis uke 4-6 og uke 4-8. Begge fødte friske barn som utviklet seg normalt ved 18 og 2 måneder (6).

Einarson og medarbeidere fulgte opp 10 kvinner som hadde tatt sibutramin i første trimester. Syv fødte levende barn, to spontanaborterte og en avbrøt graviditeten. Ingen missdannelser ble observert (7).

I 2005 ble det rapportert to nye tilfeller med bruk av sibutramin under graviditet. Begge kvinnene hadde født normale barn tidligere. I det ene tilfellet hadde mor (22 år) brukt sibutramin 10 mg per dag i 30 dager, før legemiddelet ble seponert da hun oppdaget at hun var gravid i uke 21. Hun gjennomgikk et normalt svangerskap og fødte et friskt barn. Det ble konstatert normal utvikling hos barnet ved 2 ½ års kontroll. Den andre kvinnen var 30 år gammel og svangerskap ble konstatert da hun var 6 uker gravid. Hun hadde brukt sibutramin i de 5 første av disse ukene. Ved 13 ukers graviditet fikk hun vaginal blødning, et normalt foster ble påvist ved ultralyd, men etter 10 dager spontanaborterte hun. Barnet hadde normal størrelse men det ble påvist kromosomale anomalier (8).

Resultater fra en epidemiologisk undersøkelse viste ingen økt risiko for medfødte anomalier eller fødselsavvik etter eksponering for sibutramin i første trimester. Studien ble gjennomført av et italiensk senter for teratologi og omfattet 52 kvinner som hadde konsultert senteret fra mai 2001 til september 2004. Hypertensjon var den eneste mulige bivirkningen som ble rapportert hos mor under svangerskapet, men den ble diagnostisert først flere uker etter avsluttet sibutramin-behandling, det samme gjaldt pre-eklampsi, og forfatterne vurderte årsakssammenhengen som lite sannsynlig. Barna ble fulgt opp inntil 1 måneds alder uten at spesielle avvik ble påvist. Oppfølgingstiden er imidlertid for kort til å kunne utelukke kardiologiske defekter siden noen av disse først kan vise seg senere i barndommen (9).

I en engelsk studie av orlistat og sibutramin (prescription-event monitoring studie), ble det registrert 53 graviditeter der kvinnen hadde brukt sibutramin i første trimester. Av disse var utfallet ukjent i seks, ektopisk graviditet i to, fire avbrøt graviditeten, det var tolv spontanaborter, en missed abortion og tjueåtte fødsler. Av de tjueåtte fødslene ble et barn født med hypospadi og persisterende ductus arteriosus, og det var et neonatalt dødsfall hos et barn med alveolar capillary dysplasia som ga alvorlig pulmonal hypertensjon (10).

En annen engelsk studie har sett på utfallet av 16 graviditeter der mor har vært eksponert for sibutramin under graviditeten. Elleve barn var friske, et hadde gulsott, det var en abort og en kvinne valgte å avbryte graviditeten. Det ble ikke rapportert misdannelser hos de fødte barna, og antallet aborter var innenfor forventet område (11). Det er usikkert om (enkelte av) disse kvinnen også kan ha blitt inkludert i den andre nevnte engelske studien.

Fedme hos mor har i forbindelse med svangerskap blitt assosiert med negative effekter på mor og barn (11).

Vekttap i svangerskapet kan i seg selv øke risikoen for teratogene effekter. Bruk av strenge dietter og direkte sulting kan øke termogenesen og man kan utvikle ketose og acidose. Man tror at dette kan øke risikoen for toksiske skader på fosteret, spesielt i sentralnervesystemet (9).

Konklusjon
Sibutramin bør seponeres når man mistenker en graviditet. Mengden humandata er for liten til å utelukke at sibutramin har teratogen effekt, men en eventuell risiko er trolig liten.

Referanser
 1. 1. RELIS database 2009; spm.nr. 3047, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
 2. 2. RELIS database 2008; spm.nr. 1599, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
 3. 3. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 1670-1.
 4. 4. Källen B, Källen K. Läkemedel och fosterskador. Sibutramin. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (21. juli 2009).
 5. 5. RELIS database 2007; spm.nr. 2475, RELIS Øst. (www.relis.no)
 6. 6. Kadiglu M, Ulku C. Sibutramine use in pregnancy: Report of two cases. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2004; 70(8): 545-6.
 7. 7. Einarson A, Bonari L et al. Exposure to sibutramine during pregnancy: a case series. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004; 116(1): 112.
 8. 8. Ramzi F et al. Sibutramin in pregnancy. Eur Journal of obstetrics & gynecology and reproductive 2005; 122; (2): 243-4.
 9. 9. De Santis M. Straface G. et al. Early first-trimester sibutramine exposure: pregnancy outcome and neonatal follow-up. Drug Safety 2006; 29(3): 255-9.
 10. 10. Perrio MJ, Wilton LV et al. The safety profiles of orlistat and sibutramine: results of prescription-event monitoring studies in England. Obesity (Silver Spring). 2007; 15(11): 2712-22.
 11. 11. McElhatton P, Stephens S. Preliminary data on pregnancy outcome following exposure to drugs for the treatment of obesity in pregnancy. Reprod Toxicol 2006; 22(2): 277-8.