Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 4240, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 28.09.2009

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lavdose acetylsalisylsyre og infertilitet

Dato for henvendelse: 28.09.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 4240, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En ca 30 år gammel kvinne holder på med prøverørsbehandling. Hun har hatt flere mislykkede forsøk. Ved undersøkelse av egg- og sædkvalitet har man ikke funnet årsak til infertilitet, og befruktede egg deler seg normalt.
Kvinnen har henvendt seg til apoteket med spørsmål om det vil kunne ha positiv effekt å ta acetylsalisylsyre i lave doser.

SVAR: Effekt av lavdose acetylsalisylsyre (ASA) i behandling av barnløshet har vært undersøkt av mange. Bruk av (ASA) i forbindelse med in-vitro fertilisering (IVF) baseres på stoffets antiinflammatoriske, vasodilaterende og antikoagulerende effekt på blodplatene. Det har vært hevdet at dette vil kunne gi gunstig effekt ved IVF-behandling ved å bedre uterin blodgjennomstrømning, redusere risiko for inflammasjon og hemme uteruskontraksjoner (1,2).

Kliniske studier og meta-analyser har imidlertid ikke kunnet vise forskjell mellom gruppene som fikk aktiv behandling med lavdose ASA og de som fikk placebo eller ingen behandling. Pasientmaterialet har ofte vært begrenset, og studiedesign og målparametre av varierende kvalitiet. Flere forfatterne har påpekt utilstrekkelig styrke i enkeltstudiene og behovet for mer og bedre dokumentasjon. Det konkluderes med at mangel på evidens for økt fertilisering og vellykket graviditet gjør at slik behandling ikke bør anbefales rutinemessig til kvinner som skal gjennomgå IVF (1-5). Ruopp og medarbeidere har i en reanalyse av tidligere studier imidlertid trukket motsatte konklusjoner, og angir at lavdose ASA kan benyttes ved IVF-behandling (6).

Innen norsk fagmiljø anses effekt av behandling med lavdose ASA ved infertilitet ikke tilstrekkelig dokumentert og benyttes ikke innen IVF-behandling (7).

Oppsummering
Studier på bruk av lavdose ASA ved IVF anses ikke å gi tilstrekkelig evidens for å ta i bruk slik behandling til IVF-pasienter generelt. Til det kreves flere vel designede studier med tilstrekkelig styrke som grunnlag for å trekke sikre konklusjoner om effekt og mulige bivirkninger av slik medikamentbruk ved denne type behandling.

IVF-behandling er en krevende, kostbar og kompleks behandling som betinger tett oppfølging i forhold til pasient og behandlingsregime. Etter vår vurdering er det avgjørende at pasienten i det aktuelle tilfellet ikke starter noen form for behandling på egenhånd, men tar kontakt med IVF-enheten der hun er pasient for nærmere rådføring og vurdering.

Referanser
  1. 1. Schisterman EF, Gaskins AJ et al. Effects of low-dose aspirin in in-vitro fertilization. (Review.) Curr Opinion Obstet Gyn 2009; 21(3): 275-8.
  2. 2. Lambers MJ, Hoozemans DA et al. Low-dose aspirin in non-tubal IVF patients with previous failed conception: a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial. Fertil Steril 2009; 92(3): 923-9.
  3. 3. Gelbaya TA, Kyrgiou M et al. Low-dose aspirin for in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis. (Review.) Hum Reprod Update 2007; 13(4): 357-64.
  4. 4. Poustie VJ, Dodd SR et al. Low-dose aspirin for in vitro fertilisation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD004832. DOI: 10.1002/14651858.CD004832.pub2.
  5. 5. Khairy M. Banerjee K et al. Aspirin in women undergoing in vitro fertilization treatment: a systematic review and meta-analysis. (Review.) Fertil Steril 2007; 88(4): 822-31.
  6. 6. Ruopp MD, Collins TC et al. Evidence of absence or absence of evidence? A reanalysis of the effects of low-dose aspirin in in vitro fertilization. Fertil Steril 2008; 90(1): 71-6.
  7. 7. Overlege. Kvinneklinikken IVF, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, pers.medd. 9. oktober 2009.