Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1995; spm.nr. 432, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 23.11.1995

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Medikamenter som kan redusere selvdestruktivitet

Dato for henvendelse: 23.11.1995

RELIS database 1995; spm.nr. 432, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En sykehusavdeling ønsker informasjon om det finnes medikamenter som kan redusere selvdestruktivitet hos ungdommer. De har hørt at et uregistrert medikament ved navn Luwox skal ha en viss effekt, likeledes sertralin.
Avdelingen ønsker også mer informasjon om preparatet Luwox, som muligens er registrert i Danmark.

SVAR: Et preparat ved navn Luvox er registrert i Canada. Produsent er Solvay Kingswood (1). Dette preparatet ser ikke ut til å være registrert i Danmark (2). Virkestoffet er fluvoksamin, en serotoninreopptakshemmer (SSRI) som er registrert i Norge under navnet Fevarin.

Bruk av serotoninreopptakshemmere ved selvdestruktivitet er diskutert i litteraturen sammen med teorier om mulig virkningsmekanisme, uten at denne er helt klarlagt (3). Flere forfattere viser til at selvdestruksjon kan ha forbindelse med sentral serotonerg dysfunksjon ( 3,4,5 ). Det er også hevdet at selvdestruktivitet kan reflektere en annen psykisk lidelse som depresjon eller obsessiv-kompulsiv lidelse og at slike pasienter kan tenkes å ha effekt av denne typen legemidler (6). Det ser ikke ut til å være gjort kontrollerte studier på dette området (3).

Det foreligger i litteraturen kasusrapporter, samt enkelte åpne studier, med SSRI ved selvdestruktive lidelser hos pasienter med mental retardasjon, autisme, Prader-Willis syndrom, obsessiv-kompulsiv lidelse mm. De fleste av disse pasientene har fått fluoxetin, en SSRI som bl.a. er registrert i USA, men som foreløpig ikke er på markedet i Norge. Det er ofte gitt annen medikasjon i tillegg.

I en oversiktsartikkel fra 1993 er litteratur om farmakoterapi ved såkalt self injurious behavior (SIB), gjennomgått (6). Bruk av serotoninreopptakshemmere generelt, samt kasusbeskrivelser med bl.a. fluoxetin omtales. I flere tilfeller, men ikke alle, er det sett god effekt på selvdestruktive lidelser. Forfatteren skriver at behandling med serotoninreopptakshemmere må anses å være empirisk. Materialet som er gjennomgått er lite og ukontrollert, og det kan foreligge bias med hensyn på hvilke kasus som publiseres.
Tilsvarende resultater er sett i en åpen studie (7) der fluoxetin ble gitt til 21 mentalt retarderte, aggressive og selvdestruktive pasienter over en periode på minimum 3 måneder. Pasientene fikk også annen legemiddelbehandling. De fleste pasientene hadde moderat eller markert effekt av behandlingen, mens to pasienter ikke hadde effekt.

Det foreligger lite informasjon i litteraturen vedrørende bruk av andre SSRI enn fluoxetin ved selvdestruktive lidelser. En kasusrapport (8) beskriver god effekt etter bruk av paroxetin (Seroxat) til en autistisk gutt. Vi har ikke funnet beskrevet bruk av fluvoksamin, citalopram (Cipramil) eller sertralin (Zoloft) ved denne type lidelser.

Referanser
  1. 1. Index Nominum. Micromedex database.
  2. 2. Sundhetsstyrelsen, Danmark, pers. medd.
  3. 3. Ricketts RW et al. Fluoxetine treatment of severe self-injury in young adults with mental retardation. J Am Acad Child Adolesc Psychiary 1993; 32 (4): 865-9.
  4. 4. Buitelaar JK. Self-injurious behaviour in retarded children: Clinical phenomena and biological mechanisms. Acta Paedopsychiatrica 1993; 56: 105-11.
  5. 5. Rothenberger A. Psychopharmacological treatment of self-injurious behaviour in individuals with autism. Acta Paedopsychiatrica 1993; 56: 99-104.
  6. 6. Aman MG. Efficacy of psychotropic drugs for reducing self-injurious behaviour in the developmental disabilities. Ann Clin Psychiatr 1993; 5: 171-88.
  7. 7. Markowitz PI. Effect of fluoxetine on self-injurious behavior in the developmentally disabled: A preliminary study. J Clin Psychopharmacology 1992; 12 (1): 27-31.
  8. 8. Snead RW et al. Paroxetine for self-injurious behavior. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1994; 33 (6): 909-10.