Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4525, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 04.05.2010

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antibiotika og sædkvalitet

Dato for henvendelse: 04.05.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4525, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Kan azitromycin, tetrasyklin og metronidazol ha effekt på sædceller eller på barn av menn som er behandlet på befruktningstidspunktet? Spørsmål fra lege.

SVAR: Det er generelt lite dokumentasjon på risiko for fosterskadelige effekter som følge av fars legemiddelbruk. Selv om spermieproduksjon og fertilitet er undersøkt hos dyr og det er gjort studier av potensiell gentoksisitet i celleforsøk, er det vanskelig å tolke hvilke kliniske effekter dette kan ha for mennesker. Resultater kan være motstridende og det kan være brukt andre konsentrasjoner enn det som er klinisk relevant.

Det er flere tenkelige mekanismer der legemidler kan ha negative effekter på fertilitet/foster. Dette omfatter genetisk skade på spermiene, hemmet spermatogenese eller modning, overføring av legemiddel til eggcellen ved befruktning eller til mors systemiske sirkulasjon gjennom resorpsjon fra vaginal mukosa.

Azitromycin
Det er ikke kliniske data eller prekliniske data (dyr) som tyder på at azitromycin har gitt skader hos barn etter bruk hos far. Det er ikke sett mutagene egenskaper (1,2).

Metronidazol
Det er gjort flere undersøkelser av reproduksjonstoksiske effekter av metronidazol, også når det gjelder fertilitet hos hanndyr. De fleste data gjelder undersøkelser av sædceller og reproduksjonsorganer hos mus og rotter der det er påvist redusert mitose og antall mobile spermatozoer, økt antall unormale spermier og økt forekomst av kromosomforstyrrelser, samt redusert vekt av prostata og testikler og redusert testosteronnivå (3,4). Dosene har vært til dels mye høyere enn den eksponeringen man får ved behandling av mennesker og den kliniske relevansen for terapeutisk bruk er vanskelig å vurdere. Det er ikke beskrevet mutagene eller karsinogene effekter hos menneske og det ser ikke ut til å være teratogent (5).
Vi har ikke funnet studier av humane spermier etter lengre tids behandling. En studie (6) har undersøkt effekten av metronidazol på spermier fra kanin og menneske med hensyn på viabilitet og evne til fertilisering, men personene som donerte sæden var ikke behandlet med metronidazol, dette ble først tilsatt i cellemediet.

Tetrasyklin
Det er begrenset med data om tetrasyklins effekt på sædceller. En eldre studie fant at tetrasyklin kan ha toksisk effekt på modne humane spermier, ved en konsentrasjonsavhengig hemming av motilitet (7). Nyere data fra en dyrestudie (rotte) viste blant annet redusert vekt av testikler, bitestikler og sædblære, redusert spermiemotilitet og antall levende spermier, samt økt antall unormale spermier (8). Den kliniske betydningen av dette er ikke klarlagt, selv om tetrasyklin har vært brukt i mange år.

Konklusjon
Vi har ikke funnet beskrevet skader på barn av fedre som har fått disse legemidlene på befruktningstidspunktet. Dette er ikke systematisk undersøkt og en sammenheng kan derfor ikke utelukkes, men det er ikke noen kjent risiko. Metronidazol og tetrasyklin ser begge ut til å kunne ha effekt på sædceller, men den kliniske betydningen for mennesker er ikke klarlagt. Diskusjonen i studiene har fokusert på eventuelle konsekvenser for fertiliteten.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Azitromax. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 7. mai 2004).
  2. 2. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information Zithromax. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (Godkjent: 27. februar 2009).
  3. 3. El-Nahas AF, El-Ashmawy IM. Reproductive and cytogenetic toxicity of metronidazole in male mice. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2004; 94: 226-31.
  4. 4. Mudry MD, Palermo AM, et al. Metronidazole-induced alterations in murine spermatozoa morphology. Repr Tox 2007; 23: 246-52.
  5. 5. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation 2007; 2nd ed.: 135.
  6. 6. Foote RH. Effects of metronidazole, ipronidazole, and dibromochloropropane in rabbit and human sperm motility and fertility. Reprod Toxicol 2002; 16 (6): 749-55.
  7. 7. Hargreaves CA, Rogers S, et al. Effects of co-trimoxazole, erythromycin, amoxycillin, tetracycline and chloroquine on sperm function in vitro. Human Repr 1998; 13 (7): 1878-86.
  8. 8. Farombia EO, Ugwuezunmbaa MC, et al. Tetracycline-induced reproductive toxicity in male rats: Effects of vitamin C and N-acetylcysteine.Exp Toxicol Pathol 2008; 60: 77-85.