Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4783, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 06.12.2010

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

FEC 60-kur og tinnitus

Dato for henvendelse: 06.12.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4783, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Pasient har fått fire av seks sykluser med FEC-60 kur (syklofosfamid, epirubicin, fluorouracil). Sammenfallende med denne behandlingen har pasienten fått betydelig tinnitus.

Sykehusfarmasøyt ønsker opplysninger om tinnitus er en kjent bivirkning og av en eller flere av de midlene pasienten har fått, om bivirkningen er doseavhengig (akkumulerende) og om den kan vedvare. Kan man eventuelt si noe om hvilke(t) av stoffene epirubicin, syklofosfamid og/eller fluorouracil (5-FU) som mest sannsynlig(e) er årsak til problemet?

SVAR: Ved bred gjennomgang av spesiallitteratur og databaser, inkludert søk i Medline, har vi ikke funnet opplysninger som assosierer syklofosfamid, epirubicin og/eller fluorouracil til tinnitus eller annen form for hørselsskade/ototoksisitet. Nevrotoksisitet omtales lite for syklofosfamid og epirubicin, mens insidensen ved bruk av fluorouracil angis å være 5-15 % (1). Det er blant annet rapportert forskjellige akutte nevrologiske symptomer og påvirkning på øye (hjernenerve III). Bakenforliggende mekansimer er lite kjent. Hos pasienter som mangler enzymet dihydropyrimidindehydrogenase er det rapportert mer langvarige og alvorlige reaksjoner som kan tyde på toksisitet av modersubstansen og ikke metabolitter. Nevrotoksisitet er imidlertid ikke funnet omtalt knyttet til påvirkning på balanse og hørsel (hjernenerve VIII) (1).

Tinnitus eller annen form for hørselspåvirkning er ikke rapportert for syklofosfamid, epirubicin eller fluorouracil via det norske spontanrapporteringssystemet (2). Verdens helseorganisasjons bivirkningsdatabase inneholder enkelte rapporter om forskjellige former for hørselsskader innrapportert for de aktuelle cytostatika over mange år (3). Da dette gjelder spontanrapporterte bivirkninger meldt på mistanke hos pasienter som i mange tilfeller også brukte andre medikamenter, kan opplysningene ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom enkeltmedikament og bivirkning eller til å vurdere frekvens av den aktuelle bivirkningen.

Dersom det, etter videre utredning av pasienten, fortsatt foreligger mistanke om at én eller flere av medikamentene i FEC-60 kuren kan være årsak til pasientens betydelige plager, oppfordrer vi til at tilfellet meldes som legemiddelbivirkning til RELIS i regionen (4). I en eventuell bivirkningsmelding vil nærmere opplysninger om eventuell annen pågående eller tidligere medikamentbehandling, annen underliggende sykdom eller andre forhold av mulig betydning, være av interesse for videre vurdering av problemstillingen. Legg gjerne ved epikrise, journalnotat eller lignende for utfyllende opplysninger.

Referanser
  1. 1. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol. 3: 1409-10, 1413-4.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 29. november 2010.
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, 1. desember 2010.
  4. 4. RELIS. Meldeskjema legemiddelbivirkning. www.relis.no/meldeskjema