Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 930, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 20.02.1998

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Osteoporose hos menn

Dato for henvendelse: 20.02.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 930, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En sykehusfarmasøyt har kontaktet RELIS for å få informasjon om osteoporose hos menn, spesielt litteratur og behandlingsanbefalinger.

SVAR: Osteoporose er mindre vanlig hos menn enn hos kvinner. Ifølge Norsk legemiddelhåndbok (1) får vel 1/3 av alle kvinner og 1/10 av menn i løpet av sitt voksne liv ett eller flere benbrudd. I en norsk/svensk terapianbefaling står det at insidensen nå ser ut til å øke mer hos menn enn hos kvinner, og at forholdet mellom kvinner og menn i forekomst av osteoporose er 2:1. Menn i Norge og Skandinavia har mer lårhalsbrudd enn i Europa for øvrig. Økningen i insidens i osteoporotiske brudd skyldes til dels livsstilsfaktorer som røyking, alkoholisme og inaktivitet (2). Hos menn er de viktigste etiologiske faktorer til utvikling av osteoporose bortfall av androgenproduksjon (hypogonadisme), bruk av glukokortikoider samt overforbruk av alkohol (1). Den relative forekomst av sekundær osteoporose er antakelig høyere hos osteoporotiske menn enn hos kvinner (3a,4).

Det er foretatt litteratursøk i den medisinske databasen Medline, men det fremkom kun et fåtall aktuelle, nyere artikler om behandling av osteoporose hos menn.
De fleste undersøkelser om behandling av osteoporose er gjort på postmenopausale kvinner med primær osteoporose. Det finnes kun få undersøkelser av behandlingseffekt av glukokortikoindusert osteoporose, samt hos menn med idiopatisk osteoporose, men disse er kortvarige (opptil 2 år) og har kun benyttet forandring i benmasse som effektparameter. Behandlingstilbudet til disse pasientene vil derfor basere seg på kunnskap som er generert i studier av postmenopausale kvinner, og vil derfor vesentlig ha en teoretisk basis (1).

I terapianbefalingen fra SLK (3b) er de ulike behandlingsalternativene for osteoporose hos menn satt opp i en tabell. Valg av behandling gjøres ut fra hvilken kategori pasienten tilhører, og hva som antas å være årsak til osteoporosen i det enkelte tilfellet.
Ved osteoporose som følge av hypogonadisme er det vist at testosteronsubstitusjon gir en moderat økning av benmassen. Testosteron antas å bygge opp ben via en effekt på osteoblastene. Ved steroidindusert osteoporose er det også data som indikerer effekt av testosteronsubstitusjon. Bisfosfonater synes i dag å være det mest aktuelle behandlingsalternativ hos menn som ikke skal ha testosteronsubstitusjon. Kalsium- og D-vitamintilskudd bør også anbefales til menn med osteoporose (2).

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 1998-99: 262-7.
  2. 2. Syversen U. Osteoporose hos menn. I: Terapianbefalinger - Behandling av osteoporose. Nytt om legemidler 1997; 20 (suppl. 1): 23.
  3. 3. Terapianbefalinger - Behandling av osteoporose. Nytt om legemidler 1997; 20 (suppl. 1): 5(a), 7(b).
  4. 4. Haddad JG. Osteoporosis in men. Rev Rhum (engl. ed.) 1997 64 (6, suppl.) 81S-3S.