Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10003, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.07.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Effekt av DPP-4-hemmere ved partiell reseksjon av mage, tarm og pankreas

Dato for henvendelse: 14.07.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10003, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Vil DPP-4-hemmere virke tilstrekkelig hos pasienter som har fjernet deler av mage, tarm og pankreas? Spørsmålet gjelder diabetesbehandling av pasient som har gjennomgått partiell reseksjon av ventrikkel, duodenum og pankreas (caput). Spørsmål fra allmennlege.

SVAR: RELIS har ved litteratursøk ikke funnet informasjon om absorpsjonsforholdene for dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere ved partiell reseksjon av verken ventrikkel, duodenum eller pankreas. Absorpsjon av legemidler skjer hovedsakelig i tynntarmen. Vi har imidlertid ikke funnet spesifikk informasjon om hvor i tynntarmen hovedsetet for absorpsjon av DPP-4-hemmere er.

Generelt vil opptak av legemidler ved kort og skadet tarm variere betydelig fra pasient til pasient. Absorpsjon vil avhenge av både de fysiokjemiske og farmakokinetiske egenskapene til legemidlet. I tillegg kommer de individuelle fysiologiske forskjellene samt påvirkning i form av samtidig matinntak og eventuelle interaksjoner med andre legemidler (1).

Dersom magesekk og proksimale tynntarm er bevart, vil oftest absorpsjonen av legemidler med kort oppløsningstid være normal, mens absorpsjonen av enterodrasjerte legemidler kan være redusert. Et generelt prinsipp som også kan være av nytte er at pasienter som har en tilfredsstillende absorpsjon av alle næringsstoffer via tarmen vanligvis også absorberer legemidler tilstrekkelig (2).

I Norge er det markedsført fire ulik DPP-4-hemmere (eller gliptiner); sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin og linagliptin (3). Disse virker ved å hemme enzymet dipeptidylpeptidase-4 som normalt bryter ned inkretinhormonene GLP-1 og GIP. Inkretinhormonene gjenfinnes i blodbanen bare minutter etter et måltid starter og de produseres i ulike deler av tarmen. Frisettingen av inkretinhormonene fører til økt opptak av glukose i muskel- og fettvev og redusert glukoseproduksjon i lever. I bukspyttkjertelen reduseres glukagonsekresjonen, mens det induseres økt syntese og sekresjon av insulin (4).

At aktuelle pasient har gjennomgått partiell reseksjon (fjernet hodet) av pankreas synes ikke å påvirke de endokrinologiske prosessene som skjer i pankreas. En kilde angir at så mye som 90 % av pankreas kan fjernes uten at det gir diabetes (5).

VURDERING
Det er vanskelig å forutsi absorpsjon og følgelig systemisk eksponering og effekt av DPP-4-hemmere etter partiell reseksjon av ventrikkel, duodenum og pankreas. Hos aktuelle pasient vil måling av blodglukose være et mål på effekt av behandlingen.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2013; spm.nr. 8152, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  2. 2. RELIS database 2012; spm.nr. 7572, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Januvia, b) Galvus, c) Onglyza, d) Trajenta. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Lest: 14. juli 2015).
  4. 4. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer: Diabetes - Forebygging, diagnostikk og behandling. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/forside (Utgitt: 2009).
  5. 5. Donahue TR, Hines OJ. Surgical resection of lesions of the body and tail of the pancreas. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 29. april 2015).