Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10119, RELIS Vest

Publisert: 14.09.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Paracetamol og graviditet

Dato for henvendelse: 14.09.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10119, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Paracetamol til gravide har vært ansett som trygt men det har også vært økende bekymring rundt mulig langtidsvirkninger. Har dere noen oppdaterte kommentarer vedrørende dette? Spørsmål fra allmennlege.

SVAR: RELIS har tidligere utredet nyere dokumentasjon på bruk av paracetamol under graviditet (1):

Paracetamol er et mye brukt legemiddel, også under graviditet. De aller fleste studiene har ikke vist noen fosterskadelig effekter av paracetamol, som derfor lenge har vært ansett som et trygt legemiddel å bruke under graviditet. De siste årene har det imidlertid kommet studier som har vist mulige assosiasjoner med ulike fosterskadelige effekter. En dansk studie fra 2010 fant for eksempel en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol under graviditet og økt forekomst av kryptorkisme (ikke nedvandrede testikler) hos guttebarn. Denne sammenhengen er derimot ikke sett i det svenske medisinske fødselsregisteret, som har data på nesten 100 000 barn hvis mødre har brukt paracetamol i tidlig graviditet. Dette registeret skiller imidlertid ikke godt på langvarig versus kortvarig bruk. Andre studier har vist en assosiasjon mellom bruk av paracetamol under graviditet og astma hos barna. I en av studiene var imidlertid en mulig forklaring at gravide med astma har økt bruk av paracetamol. Enkelte studier har for øvrig vist en assosiasjon mellom langvarig bruk av paracetamol under svangerskapet og psykomotoriske utviklingsforstyrrelser, i form av for eksempel hyperkinetisk forstyrrelse eller ADHD-lignende oppførsel (1).

Siden denne utredningen i mai 2014 har det blitt publisert noe ny dokumentasjon. En longitudinell studie fant noe økt risiko for ADHD ved bruk av paracetamol under svangerskapet (2), mens studier som har undersøkt forekomst av astma hos barna har vist at assosiasjonen i stor grad kan forklares av konfunderende faktorer som luftveisinfeksjoner (3, 4).

KONKLUSJON
Tilgjengelige data gir fremdeles ikke grunnlag for å konkludere med at det er en direkte årsakssammenheng mellom de observerte fosterskadelige effektene og prenatalt bruk av paracetamol. Ytterligere studier er nødvendig før man kan trekke noen endelig konklusjon om eventuell risiko ved bruk av paracetamol under graviditet, og det vil være metodologisk utfordrende å skille mellom påvirkning av legemidlet og faktorer knyttet til mors sykdom. Basert på omfattende erfaring og dokumentasjon for bruk av paracetamol under graviditet må en eventuell absolutt risikoøkning anses å være liten, og paracetamol er forsatt førstevalg ved behov for smertestillende hos gravide. De nevnte funnene gir imidlertid grunn til å være forsiktig med ukritisk langvarig bruk av paracetamol under graviditet.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2014; spm.nr. 3525, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. Thompson JM, Waldie KE et al. Associations between acetaminophen use during pregnancy and ADHD symptoms measured at ages 7 and 11 years. PLoS One 2014; 9(9): e108210.
  3. 3. Sordillo JE, Scirica CV et al. Prenatal and infant exposure to acetaminophen and ibuprofen and the risk for wheeze and asthma in children. J Allergy Clin Immunol 2015; 135(2): 441-8.
  4. 4. Migliore E, Zugna D et al. Prenatal Paracetamol Exposure and Wheezing in Childhood: Causation or Confounding? PLoS One 2015; 10(8): e0135775.