Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10223, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.10.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

SSRI og hørselstap

Dato for henvendelse: 21.10.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10223, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege ved barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk behandler ung kvinne med antidepressiva. Kvinnen har fått blåmerker ved bruk av fluoksetin (Fontex), og har deretter brukt sertralin (Zoloft) som ble seponert etter kort tid. Hun har fått påvist redusert hørsel med et øre som er verre enn det andre. En lege har påpekt at dette kan skyldes bruk av antidepressiva. Dette er ikke kjent for spørsmålsstiller som ønsker å starte behandlingsforsøk med escitalopram. Kan behandling med SSRI gi varig hørselstap?

SVAR: Hverken i preparatomtalen til fluoksetin, sertralin eller escitalopram er hørselstap angitt. Tinnitus er den eneste bivirkningen relatert til øret (1a, b og c). Ved søk i den norske bivirkningsdatabasen finnes ingen meldinger som omhandler vedvarende hørselstap etter bruk av escitalopram, sertralin eller fluoksetin (2). En finner ved søk i litteraturen for øvrig heller ingen holdepunkter for at SSRI er rapportert å gi varig redusert hørsel.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a. Fontex. b. Zoloft. c. Cipralex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: a. 18.03.2014. b. 27.10.2014. c. 07.10.2013)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen (Søk: 20.10.2015).